"ഉപയോക്താവ്:Rojypala/test" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,599 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{infobox
|bodyclass = vcard
|bodystyle = line-height:normal; font-size: 90%; border-spacing: 3px2px; width: 300px;
|subheaderstyle = font-size: 100%;
|labelstyle = padding: 0em 0em 0em 0.3em;
|datastyle = padding: 0em 0.3em;
 
|childlabelstyle = padding:0.1em = {{{child|}}}0.3em;
|datastyle = padding: 0em0.1em 0.3em;
 
|abovestyle = padding: 0em 0.1em;=
|aboveclass = fn org
|above = <includeonly>{{{name}}}</includeonly>
 
|subheaderstyle = font-size: 100%; line-height:1.3em;
|subheader1subheader = {{{alt_name|}}}
 
|subheader2 = {{#if: {{{iucn_category|}}} =| {{IUCN#switch: banner|{{uc:{{{iucn_category|}}} }}
| IA = <div style="background-color: #E7AF97;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം Ia ([[Nature reserve|പ്രകൃതി സംരക്ഷിത പ്രദേശം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category Ia]]}}
| IB = <div style="background-color: #DACAA5;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം Ib ([[Wilderness Area|വന്യജീവി കേന്ദ്രം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category Ib]]}}
| II = <div style="background-color: #CDE5B2;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം II ([[ദേശീയോദ്യാനം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category II]]}}
| III = <div style="background-color: #BFFFBF;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം III ([[പ്രകൃതി സ്മാരകം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category III]]}}
| IV = <div style="background-color: #B2E5CD;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം IV (ആവാസവ്യവസ്ഥ/സ്പീഷീസ് കേന്ദ്രം)</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category IV]]}}
| V = <div style="background-color: #A5CADA;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം V (സംരക്ഷിത ഭൂപ്രദേശം/സമുദ്രം)</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category V]]}}
| VI = <div style="background-color: #A8BDEC;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം VI (Managed Resource Protected Area)</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category VI]]}}
| #default = <div style="color: #C80815; font-weight: bold;">An unknown <!--
-->[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]] ഗണം നൽകിയിട്ടില്ല.</div>
| {{{website|}} }}
 
|image1 = = {{#invokeif:InfoboxImage|InfoboxImage|image= {{{photo|}}} |size={{{photo_width|}}}|maxsize=284px|alt={{{photo_alt|}}}}}
[[file: {{{photo|caption1}}} | ={{least|{{{photo_width|}}}|283}}px | {{{photo_caption|}}}<!--
--> | {{#if:{{{owneralt|}}}|Owner {{!}}alt={{{photo_alt|}}} }} ]] }}
|caption1 = {{{photo_caption|}}}
 
|image2 = {{#if: {{{map|}}} | {{Infobox map
{{#ifexist: |Template:Location map {{{map|XYZ}}} <!-- does a location map template exist = {{{map|}}}-->
| <div class="center">{{Location map
| map_width = {{#if:{{{map_width|}}}|{{least|{{{map_width|}}}|284}}}}
| default_width =| 284{{{map|}}}
| relief | relief = {{{relief|}}}
| label | label = {{ifempty|{{{label|}}}|{{{name|}}} }}}
| label_positionlat = {{ifemptydecdeg|{{{label_positionlat_d|}}}|none{{{lat_m|}}}|{{{lat_s|}}}|{{{lat_NS|}}} <!-- change default to none --> }}
| map_captionlong = {{decdeg|{{{map_captionlong_d|}}}|{{{long_m|}}}|{{{long_s|}}}|{{{long_EW|}}} }}
| map_alt | position = {{ifempty|#switch:{{lc:{map_alt{{label_position|}}}|Map}} showing<!-- thechange locationdefault ofto none --> {{{name|}}} }}
| mark = {{ifempty|{{{mark|}}}|{{#ifeq:{{lc:{{{map|}}}}}|us locator blank.svg |Green pog.svgleft = left |Red pog.svgright = }}}}right
| mark_width | top = {{ifempty|{{{marker_sizetop |}}}|8}} bottom = bottom
| lat | none = {{decdeg|{{{lat_d|}}}none |{{{lat_m|}}}|{{{lat_s|}}}|{{{lat_NS|}}} }}#default = none
| long = {{decdeg|{{{long_d|}}}|{{{long_m|}}}|{{{long_s|}}}|{{{long_EW|}}} }}
| float = none
| pixel_x = {{#if:{{{locator_x|}}}|{{#expr:({{least|{{{map_width|}}}|284}}/288)*{{{locator_x|}}} }}}}
| caption = <!-- no value assigned but it must be declared, see Location map -->
| pixel_y = {{#if:{{{locator_y|}}}|{{#expr:({{least|{{{map_width|}}}|284}}/288)*{{{locator_y|}}} }}}}
| x% | alt = {{ifempty|{{{map_alt|}}}|Map showing the =location of {{{x%name|}}}.}}
| y% | mark = {{ifempty|{y%{{marker|}}}|{{#if:{{{relief|}}}|Red pog.svg}}|Green pog.svg}}
| x | marksize = {{{xmarker_size|7}}}
| y | border = {{{y|}}} }} }}none
| map_width | width = {{#if:{{{map_width|}}}|{{least|{{{map_width|}}}|284}}283}}
}}</div> <!-- end Location map -->
| <div class="center">{{Superimpose
| base = {{{map|}}}
| base_width = {{least|{{{map_width|}}}|283}}px
| base_caption = {{{map_caption|}}}
| base_alt = {{{map_alt|}}}
| float = {{{marker|Green_pog.svg}}}
| float_width = {{{marker_size|7}}}px
| float_alt = {{{marker_alt|}}}
| x = {{#if:{{{operatorlocator_x|}}}|Operator
| pixel_x =| {{#ifexpr: ({{{locator_x|}}}least|{{#expr:({{leastbase_width|{{{map_width|}}}}}}|284283}} / 288) * {{{locator_x|}}} }}}}
| y = {{#if:{{{administratorlocator_y|}}}|Administrator
| pixel_y =| {{#ifexpr: ({{{locator_y|}}}least|{{#expr:({{leastbase_width|{{{map_width|}}}}}}|284283}} / 288) * {{{locator_y|}}} }}}}
}}</div> <!-- end superimpose -->
}}
| }}{{#if:{{{designatedmap_caption|}}}|Designated }}}{{{map_caption|}}}}}
 
|label1 = സ്ഥാനം
|rowclass1 = locality
|data1 = {{#if: {{{location|}}} | <span class="locality">{{{location|}}}</span> }}
|label1 = Location
|data1 = {{{location|}}}
 
|label2 = അടുത്തുള്ള&nbsp;പട്ടണം
|rowclass2 = note
|label2data2 = {{#if: {{{nearest_city|}}} |Nearest&nbsp;city {{{nearest_city|}}}<!--
| {{#if--><span class="note" style="display: none">Nearest city: {{{nearest_townnearest_city|}}}|Nearest&nbsp;town</span> }}}}
|data2 = {{ifempty|{{{nearest_city|}}}|{{{nearest_town|}}}}}
 
|label3 = നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ
|label3 = Coordinates
|data3 = {{#if: {{{lat_d|}}}{{{long_d|}}}
| {{Infobox coord
| lat_d = {{{lat_d|}}}
| lat_m = {{{lat_m|}}}
| lat_s = {{{lat_s|}}}
| lat_NS = {{{lat_NS|}}}
| long_d = {{{long_d|}}}
| long_m = {{{long_m|}}}
| long_s = {{{long_s|}}}
| long_EW = {{{long_EW|}}}
| type = {{#if: {{{type|}}} | {{{type|}}} | landmark }}
| region = {{{region|}}}
| scale = {{{scale|}}}
| source = {{{source|}}}
| display = {{{display|}}}
| format = {{{format|}}}
| name = <!-- leave undefined -->
}}{{#if:{{{coords_ref|}}}|{{{coords_ref|}}} }}<!--
| -->{{#if:{{{coords|}}}|{{{coords|}}}{{#if: {{{coords_ref|}}} | &nbsp;{{{coords_ref|}}} }} }} }}
| {{#if: {{{urlcoords|}}}|[{{{urlcoords|}}} Official website]}} }}<!--
-->{{#if: {{{visitation_refcoords_ref|}}} | &nbsp;{{{visitation_refcoords_ref|}}} }} }}
}}
 
|label4 = Areaപ്രദേശം
|data4 = {{convinfobox|{{{area_ha|}}}|ha|{{{area_acre|}}}|acre}}<!--
-->{{convinfobox|{{{area_km2|}}}|km2|{{{area_sqmi|}}}|sqmi}}<!--
-->{{{area|}}}
 
|label5 = Designationസ്ഥാപിതമായത്
|data5 = {{#if: {{{established|}}} | {{{designationestablished|}}}<!--
--> <span class="note" style="display: none">Established: {{{established|}}}</span> }}
 
|label6 = സന്ദർശകർ
|rowclass6 = note
|label6data6 = {{#if:{{{authorizedvisitation_num|}}}|Authorized{{{visitation_num|}}}<!--
| -->{{#if: {{{createdvisitation_year|}}} |Created {{sp}}(in&nbsp;{{{visitation_year|}}}) }}<!--
| -->{{#if: {{{establishedvisitation_ref|}}} |Established &nbsp;{{{visitation_ref|}}}}} }}
| {{#if:{{{designated|}}}|Designated }}}}}}}}
|data6 = {{ifempty|{{{authorized|}}}|{{{created|}}}|{{{established|}}}|{{{designated|}}} }}
 
|label7 = Visitorsഭരണവ്യവസ്ഥ
|data7 = {{#if:{{{visitation_num|}}}|{{{visitation_numgoverning_body|}}}<!--
-->{{#if:{{{visitation_year|}}}|{{sp}}(in&nbsp;{{{visitation_year|}}}) }}<!--
-->{{#if:{{{visitation_ref|}}}|{{{visitation_ref|}}}}} }}
 
|label8 = ലോകപൈതൃകകേന്ദ്രം
|label8 = {{#if:{{{governing_body|}}}|Governing&nbsp;body
|data9 data8 = {{{world_heritage_site|}}}
| {{#if:{{{administrator|}}}|Administrator
| {{#if:{{{operator|}}}|Operator
| {{#if:{{{owner|}}}|Owner }}}}}}}}
|data8 = {{ifempty|{{{governing_body|}}}|{{{administrator|}}}|{{{operator|}}}|{{{owner|}}} }}
 
|label9 = World&nbsp;Heritage Site
|data9 = {{{world_heritage_site|}}}
 
|label10 = {{#if:{{{website|}}}|Website}}
|data10 = {{#if:{{{website|}}}
| {{{website|}}}
| {{#if:{{{url|}}}|[{{{url|}}} Official website]}} }}
 
|data11 = {{ifempty|{{{embedded1|}}}|{{{embedded|}}} }}
 
|data12 = {{{embedded2|}}}
 
|label9 = {{#if: {{{website|}}} |വെബ്സൈറ്റ്}}
|label10data9 = {{#if: {{{website|}}}|Website}}
|data10 = {{#if: | {{{website|}}}
| {{#if: {{{url|}}} | [{{{url|}}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്] }}
}}
}}<noinclude>
{{documentation}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1811454" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്