"ഫലകം:Speedy deletion templates" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

10,805 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
9 ഇന്റർവിക്കി കണ്ണികളെ വിക്കിഡാറ്റയിലെ d:q10949638 എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിര...
imported>KTC
(g13)
(ചെ.) (9 ഇന്റർവിക്കി കണ്ണികളെ വിക്കിഡാറ്റയിലെ d:q10949638 എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിര...)
{{helpbox
<noinclude>{{pp-template}}</noinclude>
|name=[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
{|cellpadding="0" cellspacing="0" style="float: right; clear: right; margin: 0.5em 0 0.7em 1.4em; width: 250px; border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse"
|group1=General
|-
|list1=
!style="font-size: 130%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|
{{tlx|db-g1}} {{tlx|db-g2}} {{tlx|db-g3}}<br>
[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
{{tlx|db-g4}} {{tlx|db-g5}} {{tlx|db-g6}}<br>
|-
{{tlx|db-g7}} {{tlx|db-g8}} {{tlx|db-g10}}<br>
|
{{tlx|db-g11}} {{tlx|db-g12}}
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|group2=Articles
|-
|list2=
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|General criteria
{{tlx|db-a1}} {{tlx|db-a2}} {{tlx|db-a3}}<br>
|-
{{tlx|db-a5}} {{tlx|db-a7}} {{tlx|db-a9}}<br>
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:G1|G1]]
{{tlx|db-a10}}
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nonsense}}
|group3=Redirects
|-
|list3=
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G2|G2]]
{{tlx|db-r2}} {{tlx|db-r3}}<br>
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-test}}
|group4=Files
|-
|list4=
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G3|G3]]
{{tlx|db-f1}} {{tlx|db-f2}} {{tlx|db-f3}}<br />
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-vandalism}} {{tl|db-hoax}}
{{tlx|db-f7}} {{tlx|db-f8}} {{tlx|db-f9}}<br />
|-
{{tlx|db-f10}}<br />
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G4|G4]]
{{tlx|Di-no source}}<br />
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-repost}}
{{tlx|Di-no license}}<br />
|-
{{tlx|Di-no permission}}<br />
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G5|G5]]
{{tlx|Di-orphaned fair use}}<br />
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-banned}}
{{tlx|Di-no source no license}}<br />
|-
{{tlx|Di-replaceable fair use}}<br />
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G6|G6]]
{{tlx|Di-no fair use rationale}}<br />
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-maintenance}} {{tl|db-move}} {{tl|db-copypaste}} {{tl|db-xfd}} {{tl|db-disambig}} {{tl|db-deprecated}}
{{tlx|Di-disputed fair use rationale}}
|-
|group5=Categories
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G7|G7]]
|list5=
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-author}}
{{tlx|db-c1}}<br>
|-
|group6=User pages
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G8|G8]]
|list6=
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g8}} {{tl|db-talk}} {{tl|db-subpage}} {{tl|db-imagepage}} {{tl|db-redirnone}} {{tl|db-templatecat}}
{{tlx|db-u1}} {{tlx|db-u2}} {{tlx|db-u3}}<br>
|-
|group7=Templates
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G10|G10]]
|list7=
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-attack}} {{tl|db-blp}}
{{tlx|db-t2}} {{tlx|db-t3}}
|-
|group8=Portals
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G11|G11]]
|list8={{tlx|db-p1}} {{tlx|db-p2}}<br>
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-spam}}
|group9=Multiple reasons
|-
|list9=
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G12|G12]]
{{tlx|db-multiple}}
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-copyvio}}
}}<noinclude>
|-
[[Category:Speedy deletion|{{PAGENAME}}]]
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G13|G13]]
[[Category:Speedy deletion templates| ]]</noinclude>
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-afc}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Articles
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:A1|A1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontext}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A2|A2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-foreign}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A3|A3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontent}} {{tl|db-empty}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A5|A5]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-transwiki}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A7|A7]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-a7}} {{tl|db-person}} {{tl|db-band}} {{tl|db-club}} {{tl|db-inc}} {{tl|db-web}} {{tl|db-animal}} {{tl|db-event}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A9|A9]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-song}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A10|A10]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-same}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Redirects
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:R2|R2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-rediruser}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:R3|R3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-redirtypo}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Files
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion#F1|F1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f1}} {{tl|duplicate}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F2|F2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f2}} {{tl|db-fpcfail}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F3|F3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-noncom}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F4|F4]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no source}} {{tl|di-no license}} {{tl|di-no source no license}} {{tl|di-dw no source}} {{tl|di-dw no license}} {{tl|di-dw no source no license}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F5|F5]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-orphaned fair use}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F6|F6]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no fair use rationale}} {{tl|di-missing article links}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F7|F7]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f7}} {{tl|di-replaceable fair use}} {{tl|di-disputed fair use rationale}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F8|F8]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f8}} {{tl|Now Commons}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F9|F9]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-filecopyvio}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F10|F10]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-badfiletype}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F11|F11]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no permission}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|!
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-fails NFCC}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Categories
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:C1|C1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-catempty}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|User pages
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U1|U1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-userreq}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U2|U2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nouser}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U3|U3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-gallery-notice}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Templates
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em; width: 2.5em"|[[WP:T2|T2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-policy}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:T3|T3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-duplicatetemplate}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Portals
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:P1|P1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-speedy delete if article}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:P2|P2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-emptyportal}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff"|Other
|-
|colspan="2" align="center" style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-top: 1px solid #aaa"| {{tl|db}} {{tl|db-multiple}}
|}
|-
|style="background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-top: 1px solid #aaa"|{{navbar|Template:Speedy deletion templates|mini=1|style=float:right}}
|}<noinclude>
 
{{documentation}}
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>
6,577

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1724910" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്