"ഫലകം:Navbox with columns" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

5,381 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  13 വർഷം മുമ്പ്
extending to 20 columns
(removing second header row)
(extending to 20 columns)
 
-->{{#if:{{{col11header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col10headercolspancol11headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col11headerstyle|}}}">'''{{{col11header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col12headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col12headerstyle|}}}">'''{{{col12header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col13headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col13headerstyle|}}}">'''{{{col13header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col14headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col14headerstyle|}}}">'''{{{col14header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col15headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col15headerstyle|}}}">'''{{{col15header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col16headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col16headerstyle|}}}">'''{{{col16header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col17headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col17headerstyle|}}}">'''{{{col17header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col18headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col18headerstyle|}}}">'''{{{col18header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col19headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col19headerstyle|}}}">'''{{{col19header|}}}'''</td>}}<!--
 
 
-->{{#if:{{{col20header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col20headerstyle|}}}">'''{{{col20header|}}}'''</td>}}<!--
 
--></tr>}}<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col12style|}}};width:{{{col12width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col12}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col13style|}}};width:{{{col13width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col13}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col14style|}}};width:{{{col14width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col14}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col15style|}}};width:{{{col15width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col15}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col16style|}}};width:{{{col16width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col16}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col17style|}}};width:{{{col17width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col17}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col18style|}}};width:{{{col18width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col18}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col19style|}}};width:{{{col19width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col19}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col20style|}}};width:{{{col20width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col20}}}
</div></td>}}<!--
 
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col11footerstyle|}}}">'''{{{col11footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col12footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col12footerstyle|}}}">'''{{{col12footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col13footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col13footerstyle|}}}">'''{{{col13footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col14footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col14footerstyle|}}}">'''{{{col14footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col15footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col15footerstyle|}}}">'''{{{col15footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col16footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col16footerstyle|}}}">'''{{{col16footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col17footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col17footerstyle|}}}">'''{{{col17footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col18footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col18footerstyle|}}}">'''{{{col18footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col19footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col19footerstyle|}}}">'''{{{col19footer|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col20footerstyle|}}}">'''{{{col20footer|}}}'''</td>}}<!--
 
--></tr>}}<!--
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1470409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്