"ഫലകം:Navbox with columns" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

3,517 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  13 വർഷം മുമ്പ്
removing second header row
(minor fix)
(removing second header row)
<!--
 
Please do not edit without discussion first as this is a "VERY complex" template.
 
--><!--
 
Please do not edit without discussion first as this is a "VERY complex" template.
|list1 = <!--
--><table cellspacing="0" class="navbox-columns-table" style="text-align:left;<!--
-->{{#if:{{{col1header|}}}{{{col1header2|}}}{{{fullwidth|}}}|width:100%;<!--
-->|width:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;}}{{{coltablestyle|}}}"><!--
 
 
--- First headerHeader row ---
 
-->{{#if:{{{col1header|}}}|<tr><!--
 
-->{{#if:{{{col1header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col1headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col1headercolspan|1}}} style="<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col1headerstyle|}}}">'''{{{col1header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col2header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col2headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col2headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col2headerstyle|}}}">'''{{{col2header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col3headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col3headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col3headerstyle|}}}">'''{{{col3header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col4headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col4headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col4headerstyle|}}}">'''{{{col4header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col5headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col5headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col5headerstyle|}}}">'''{{{col5header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col6headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col6headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col6headerstyle|}}}">'''{{{col6header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col7headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col7headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col7headerstyle|}}}">'''{{{col7header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col8headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col8headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col8headerstyle|}}}">'''{{{col8header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col9headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col9headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col9headerstyle|}}}">'''{{{col9header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col10headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col10headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col10headerstyle|}}}">'''{{{col10header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col11headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->colspan={{{col10headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col11headerstyle|}}}">'''{{{col11header|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" {{#ifeq:{{{col12headerrowspan|}}}|2|rowspan=3}} <!--
-->style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col12headerstyle|}}}">'''{{{col12header|}}}'''</td>}}<!--
--></tr>}}<!--
 
 
--- Second header row ---
 
-->{{#if:{{{col1header2|}}}{{#ifeq:{{{col1headerrowspan|}}}|2|1}}|<!--
--><tr style="height:2px"><td></td></tr><tr><!--
 
-->{{#if:{{{col1header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col1header2colspan|1}}} style="<!--
-->{{{colheader2style|}}};{{{col1header2style|}}}">'''{{{col1header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col2header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col2header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col2header2style|}}}">'''{{{col2header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col3header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col3header2style|}}}">'''{{{col3header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col4header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col4header2style|}}}">'''{{{col4header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col5header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col5header2style|}}}">'''{{{col5header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col6header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col6header2style|}}}">'''{{{col6header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col7header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col7header2style|}}}">'''{{{col7header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col8header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col8header2style|}}}">'''{{{col8header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col9header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col9header2style|}}}">'''{{{col9header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col10header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col10header2style|}}}">'''{{{col10header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col11header2colspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col11header2style|}}}">'''{{{col11header2|}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12header2|}}}|<td class="navbox-abovebelow" style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colheader2style|}}};{{{col12header2style|}}}">'''{{{col12header2|}}}'''</td>}}<!--
 
--></tr>}}<!--
 
 
--- Main columns---
 
-->{{#if:{{{col1header|}}}{{{col1header2|}}}|<tr style="height:2px;"><td></td></tr>}}<!--
 
--><tr style="vertical-align:top;"><!--
-->{{#if:{{{col1header|}}}{{{col1header2|}}}||{{#switch:{{{padding|}}}|off|0|0em|0px|0%|0;|0em;|0px;|0%;=<!--
-->|#default=<td style="width:{{{padding|5em}}};">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>}}}}<!--
 
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1470408" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്