"പേർഷ്യൻ ഭാഷ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

13,487 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
[[ഇസ്ലാമിക ലോകം|ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലും]] അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും സാഹിത്യ, ശാസ്ത്ര സംഭാവനകളുടെ ഒരു മാധ്യമമായിരുന്നു പേർഷ്യൻ ഭാഷ. [[തുർക്കിക് ഭാഷകൾ]], മദ്ധ്യ [[ഏഷ്യ]], [[കോക്കസസ്]], [[അന്റോളിയ]] എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ, [[ഉർദു]] എന്നിവയെ പേർഷ്യൻ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.
==അക്ഷര മാല==
 
{| class="wikitable"
|-align="center"
!rowspan="2"| Name
!rowspan="2"| [[DIN 31635]]
!rowspan="2"| [[International Phonetic Alphabet|IPA]]
!colspan="4"|Contextual forms
|-
! End
! Middle
! Beginning
! Isolated
|- align="center"
| {{transl|sem|ʾalef}}
| {{transl|sem|ā}} / {{transl|sem|ʾ}}
| {{IPA|[ɒ]}}, {{IPA|[ʔ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـا}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـا}} [[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|آ}} {{transl|sem|/}} {{lang|fa|ا}} [[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺍ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|be}}
| {{transl|sem|b}}
| {{IPA|[b]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـب}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـبـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺑ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ب}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|pe}}
| {{transl|sem|p}}
| {{IPA|[p]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـپ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـپـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﭘ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|پ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|te}}
| {{transl|sem|t}}
| {{IPA|[t]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـت}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـتـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺗ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺕ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|s̱e}}
| {{transl|sem|s̱}}
| {{IPA|[s]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـث}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـثـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺛ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺙ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|jim}}
| {{transl|sem|j}}
| {{IPA|[d͡ʒ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺞ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـجـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺟ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺝ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|če}}
| {{transl|sem|č}}
| {{IPA|[t͡ʃ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﭻ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـچـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﭼ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﭺ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ḥe(-ye jimi)}}
| {{transl|sem|ḥ}}
| {{IPA|[h]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺢ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـحـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺣ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺡ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|khe}}
| {{transl|sem|x}}
| {{IPA|[x]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺦ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـخـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺧ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺥ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|dāl}}
| {{transl|sem|d}}
| {{IPA|[d]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـد}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـد}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺩ}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺩ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ẕāl}}
| {{transl|sem|ẕ}}
| {{IPA|[z]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـذ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـذ}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺫ}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺫ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|re}}
| {{transl|sem|r}}
| {{IPA|[ɾ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـر}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـر}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺭ}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺭ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ze}}
| {{transl|sem|z}}
| {{IPA|[z]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـز}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـز}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺯ}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺯ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|že}}
| {{transl|sem|ž}}
| {{IPA|[ʒ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـژ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـژ}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ژ}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ژ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|sin}}
| {{transl|sem|s}}
| {{IPA|[s]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـس}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـسـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺳ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺱ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|šin}}
| {{transl|sem|š}}
| {{IPA|[ʃ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـش}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـشـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺷ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺵ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ṣād}}
| {{transl|sem|ṣ}}
| {{IPA|[s]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـص}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـصـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺻ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺹ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|z̤ād}}
| {{transl|sem|z̤}}
| {{IPA|[z]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـض}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـضـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺿ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﺽ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ṭā}}
| {{transl|sem|ṭ}}
| {{IPA|[t]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـط}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـطـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻃ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻁ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ẓā}}
| {{transl|sem|ẓ}}
| {{IPA|[z]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـظ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـظـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻇ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻅ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ʿeyn}}
| {{transl|sem|ʿ}}
| {{IPA|[ʔ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـع}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـعـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻋ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻉ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ġeyn}}
| {{transl|sem|ġ}}
| {{IPA|[ɣ]}} / {{IPA|[ɢ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـغ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـغـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻏ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻍ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|fe}}
| {{transl|sem|f}}
| {{IPA|[f]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـف}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـفـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻓ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻑ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|qāf}}
| {{transl|sem|q}}
| {{IPA|[ɢ]}} / {{IPA|[ɣ]}} / {{IPA|[q]}} (in some dialects)
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـق}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـقـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻗ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻕ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|kāf}}
| {{transl|sem|k}}
| {{IPA|[k]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـک}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـکـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﮐ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ک}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|gāf}}
| {{transl|sem|g}}
| {{IPA|[ɡ]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـگ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـگـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﮔ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|گ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|lām}}
| {{transl|sem|l}}
| {{IPA|[l]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـل}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـلـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻟ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻝ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|mim}}
| {{transl|sem|m}}
| {{IPA|[m]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـم}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـمـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻣ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻡ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|nun}}
| {{transl|sem|n}}
| {{IPA|[n]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـن}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـنـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻧ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻥ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|wāw}}
| {{transl|sem|w}} / {{transl|sem|ū}} / {{transl|sem|ow}}
| {{IPA|[v]}} / {{IPA|[uː]}} / {{IPA|[o]}} / {{IPA|[ow]}} / {{IPA|[oː]}} (in Dari)
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـو}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـو}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|و}}[[Persian alphabet#Exceptions|*]]</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|و}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|he(-ye do-češm)}}
| {{transl|sem|h}}
| {{IPA|[h]}}
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـه}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـهـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|هـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻩ}}</font>
|- align="center"
| {{transl|sem|ye}}
| {{transl|sem|y}} / {{transl|sem|ī}} / {{transl|sem|á}}
| {{IPA|[j]}} / {{IPA|[i]}} / {{IPA|[ɒː]}} / {{IPA|[eː]}} (in Dari)
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﯽ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ـیـ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻳ}}</font>
|style="line-height:180%;padding:10px;"|<font size="6">{{lang|fa|ﻯ}}</font>
|}
 
== അവലംബം ==
 
133

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1459844" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്