"ബെയ്‌ജിങ്ങ്‌" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

176 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{prettyurl|Beijing}}
<!-- Infobox begins -->
{{stack begin}}
{{Infobox settlement
|official_namename = ബെയ്‌ജിങ്ങ്‌(പീക്കിങ്ങ്) മുനിസിപാലിറ്റി
|official_name = ബെയ്‌ജിങ്ങ്‌ മുൻസിപ്പാലിറ്റി • {{lang|zh-cn|北京市}}
|other_name = Běijīng Shì
|native_name = {{lang|zh-cn|北京市 <!-- for cities whose native name is not in English -->}}
|settlement_type = [[Direct-controlled municipality of the People's Republic of China|മുൻസിപ്പാലിറ്റി ]]
|nickname =
|total_type = Municipality
|settlement_type = [[Municipality of China|Municipality]]<!--For Town or Village (Leave blank for the default City)-->
|mottoimage_skyline = Beijing = montage.png
|image_caption = മുകളിൽനിന്ന് ഘടികാരദിശയിൽ: [[Tiananmen|ടിയാനെന്മെൻ]], [[Temple of Heaven|സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ക്ഷേത്രം]], [[National Grand Theatre|ദേശീയ ഗ്രാൻഡ് തിയേറ്റർ]], [[Beijing National Stadium|ബെയ്ജിങ് ദേശീയ സ്റ്റേഡിയം]]
|image_skyline = TempleofHeaven-HallofPrayer.jpg
|imagesizeimage_map = Beijing in =China (+all claims hatched).svg
|map_caption = ചൈനയിൽ ബെയ്ജിങ് മുൻസിപ്പാലിറ്റി
|image_caption = The [[Temple of Heaven]] in Beijing
|image_map1 =
|image_flag =
|map_caption1 =
|flag_size =
|coordinates_display = inline,title
|image_seal =
|coordinates_region = CN-11
|seal_size =
|subdivision_type = രാജ്യം
|image_shield =
|subdivision_name = [[People's Republic of China|ചൈന]]
|shield_size =
|established_title =
|city_logo =
|citylogo_size established_date =
|parts_type = Divisions<ref name="hist">{{cite web|title=Township divisions|url=http://www.ebeijing.gov.cn/Government/Administration_region/t930369.htm|publisher=the Official Website of the Beijing Government|accessdate=22 July 2009}}</ref><br />&nbsp;- [[County-level division|County-level]]<br />&nbsp;- [[Administrative divisions of the People's Republic of China#Township level|Township-level]]
|image_map = Beijing CN.png
|parts = <br />[[List of administrative divisions of Beijing|16 districts, 2 counties]]<br />289 towns and villages
|mapsize = 275px
|government_type = [[Direct-controlled municipality of the People's Republic of China|Municipality]]
|map_caption = Location within China
|leader_title = [[Party chief of the Communist Party of China|CPC Ctte Secretary]]
|image_map1 =
|mapsize1leader_name = [[Guo = Jinlong]]
|map_caption1 leader_title1 = Mayor
|image_dot_mapleader_name1 = [[Wang =Anshun]] (acting)
|dot_mapsizearea_total_km2 = =16801.25
|dot_map_caption area_land_km2 =
|dot_xarea_water_km2 = |dot_y =
|area_urban_km2 =
|pushpin_map = <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
|area_footnotes =
|pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
|pushpin_map_caption =
|pushpin_mapsize =
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = [[ചൈന]]
|subdivision_type1 = [[Political divisions of China#County level|County-level&nbsp;divisions]]
|subdivision_name1 = 18
|subdivision_type2 = [[Political divisions of China#Township level|Township&nbsp;divisions]]
|subdivision_name2 = 273
|subdivision_type3 =
|subdivision_name3 =
|subdivision_type4 =
|subdivision_name4 =
|government_footnotes =
|government_type =
|leader_title =[[Communist Party of China|CPC]] Beijing
|leader_name =[[Liu Qi (Communist)|Liu Qi]] Committee Secretary
|leader_title1 = [[Mayor]]
|leader_name1 =[[Guo Jinlong]]
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|leader_title4 =
|leader_name4 =
|established_title = Settled
|established_date = ca. 473 BC
|established_title2 = <!-- Incorporated (town) -->
|established_date2 =
|established_title3 = <!-- Incorporated (city) -->
|established_date3 =
|area_magnitude =
|unit_pref = <!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
|area_footnotes = ([[List of China administrative regions by area|ranked 29th]])
|area_total_km2 = 16801.25<!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion-->
|area_land_km2 = <!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->
|area_water_km2 =
|area_total_sq_mi =
|area_land_sq_mi =
|area_water_sq_mi =
|area_water_percent =
|area_urban_km2 =
|area_urban_sq_mi =
|area_metro_km2 =
|area_metro_sq_mi =
|population_as_of = 2007
|population_footnotes =
|population_note =
|population_total = 17430000
|population_density_km2 = 1,037.4
|population_density_sq_mi = 2,686.9
|population_metro =
|population_density_metro_km2 =
|population_density_metro_sq_mi =
|population_urban = 8495000
|population_density_urban_km2 =
|population_density_urban_sq_mi =
|population_blank1_title =Ranks in China
|population_blank1 =Population: [[List of China administrative regions by population|26th]]; Density: [[List of China administrative regions by population density|4th]]
|population_density_blank1_km2 =
|population_density_blank1_sq_mi =
|population_blank2_title =Major [[Nationalities of China|nationalities]]
|population_blank2= [[Han Chinese|Han]] - 96%<br />[[Manchu]] - 2%<br />[[Hui people|Hui]] - 2%<br />[[Mongol]]ian - 0.3%
|timezone = [[China Standard Time]]
|utc_offset = +8
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=39 |latm=54 |lats=20 |latNS=N
|longd=116 |longm=23 |longs=29 |longEW=E
|elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
|elevation_m = 43.5
|elevation_ft elevation_footnotes =
|postal_code_typepopulation_total = Postal code19,612,368
|population_as_of = 2010
|postal_code ='''1000'''00 - '''1026'''00
|population_footnotes =<ref name="Census2010">
|area_code =+86/10
{{cite web
|blank_name =[[License Plate (China)|License plate prefixes]]
|url=http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm
|blank_info =京A, C, E, F, H, J, K, L <br />京B (taxis)<br />京G (outside urban area)<br />京O (police and authorities)<br />京V (military headquarters<br />& central government)
|title=Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census
|blank1_name =[[ISO 3166-2]]
|publisher=[[National Bureau of Statistics of China]]
|blank1_info =cn-11
}}</ref>
|blank2_name =[[Gross domestic product|GDP]] (2006)
|population_density_km2 = auto
|blank2_info =[[Renminbi|CNY]] 772.03 billion ([[List of China administrative regions by gross domestic product|15th]])
|population_urban =
|blank3_name =&nbsp;- per capita
|population_blank1_title = Ranks in China
|blank3_info =[[Renminbi|CNY]] 49,505 ([[List of China administrative regions by GDP per capita|2nd]])
|population_blank1 = Population: [[List of China administrative regions by population|26th]]; <br>Density: [[List of China administrative regions by population density|4th]]
|blank4_name =[[Human Development Index|HDI]] (2005)
|population_demonym = Beijinger
|blank4_info = 0.882 ([[List of China administrative divisions by HDI|2nd]]) — <font color="#009900">high</font>
|demographics_type1 = Major [[List of ethnic groups in China|ethnic groups]]
|website = [http://www.beijing.gov.cn www.beijing.gov.cn]<br /> [http://www.ebeijing.gov.cn www.ebeijing.gov.cn] ([[English language|English]])
|demographics1_footnotes =
|footnotes = <center><big>'''City [[tree]]s'''</big></br> [[Chinese arborvitae]] (''Platycladus orientalis'') <br />[[Styphnolobium|Pagoda tree]] (''Sophora japonica'')</center>
|demographics1_title1 = [[Han Chinese|Han]]
<center><big>'''City [[flower]]s'''</big><br /> [[Chrysanthemum]] (''Chrysanthemum morifolium'') <br />[[rose|Chinese rose]] (''Rosa chinensis'')</center>
|demographics1_info1 =96%
}} <!-- Infobox ends -->
|demographics1_title2 = [[Manchu people|Manchu]]
|demographics1_info2 =2%
|demographics1_title3 = [[Hui people|Hui]]
|demographics1_info3 = 2%
|demographics1_title4 = [[Mongols in China|Mongol]]
|demographics1_info4 = 0.3%
|timezone = [[China standard time]]
|utc_offset = +8
|coor_type =
|latd=39 |latm=54 |lats=50 |latNS=N
|longd=116 |longm=23 |longs=30 |longEW=E
|postal_code_type = [[Postal code of China|Postal code]]
|postal_code = '''1000'''00–'''1026'''29
|area_code = [[Telephone numbers in China|10]]
|blank_name_sec1 = GDP<ref>{{cite web |url=http://finance.people.com.cn/money/GB/16930408.html |title=2011年北京人均可支配收入3.29万 实际增长7.2% |publisher=People.com.cn |date=20 January 2012 |accessdate=22 February 2012}}</ref>
|blank_info_sec1 = 2011
|blank1_name_sec1 = &nbsp;- Total
|blank1_info_sec1 = [[CNY]] 1.6&nbsp;trillion <br /> US$ 247.7&nbsp;billion ([[List of Chinese administrative divisions by GDP|13th]])
|blank2_name_sec1 = &nbsp;- Per capita
|blank2_info_sec1 = CNY 80,394 <br /> US$ 12,447 ([[List of Chinese administrative divisions by GDP per capita|3rd]])
|blank3_name_sec1 = &nbsp;- Growth
|blank3_info_sec1 = {{increase}} 8.1%
|blank4_name_sec1 = [[Human Development Index|HDI]] (2008)
|blank4_info_sec1 = 0.891 ([[List of Chinese administrative divisions by HDI|2nd]])—<span style="color:#090;">very high</span>
|blank5_name_sec1 = [[License Plate (China)|License plate prefixes]]
|blank5_info_sec1 = 京A, C, E, F, H, J, K, L, M, N, P, Q <br />京B (taxis)<br />京G, Y (outside urban area)<br />京O (police and authorities)<br />京V (in red color) (military headquarters,<br />central government)
|blank_name_sec2 = '''City trees'''
|blank_info_sec2 =[[Chinese arborvitae]] (''Platycladus orientalis'')
|blank1_name_sec2 = &nbsp;
|blank1_info_sec2 =[[Styphnolobium|Pagoda tree]] (''Sophora japonica'')
|blank2_name_sec2 = '''City flowers'''
|blank2_info_sec2 =[[Rosa chinensis|China rose]] (''Rosa chinensis'')
|blank3_name_sec2 = &nbsp;
|blank3_info_sec2 =[[Chrysanthemum]] (''Chrysanthemum morifolium'')
|website = [http://www.ebeijing.gov.cn/ www.ebeijing.gov.cn]
|footnotes = }}
{{contains Chinese text}}
{{Chinese
|c=北京
| l=Northern capital
|p=Běijīng<br />{{Audio|Zh-Beijing.ogg|[Listen]}}
|psp=Peking
|w=Pei<sup>3</sup>ching<sup>1</sup> or Pei<sup>3</sup>-ching<sup>1</sup>
|j=bak<sup>1</sup>ging<sup>1</sup>
|wuu=poh<sup>入</sup>cin<sup>平</sup>
|poj=Pak-kiaⁿ
|buc=Báe̤k-gĭng
|h=Pet-kîn
|showflag = p
}}
{{stack end}}
 
24,463

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1452561" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്