"പ്രതിശീർഷവരുമാനം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

13,217 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.) (Razimantv എന്ന ഉപയോക്താവ് പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം എന്ന താൾ പ്രതിശീർഷവരുമാനം എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്ക...)
No edit summary
{{prettyurl|Per capita income}}
ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സൂചികയാണ് '''പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം'''(GDP per head, Per capita income) . ഒരു രാജ്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തെ [[മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം|മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തെ]] (ജി.ഡി.പി.യെ) മൊത്തം ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക ശേഷി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യപോലെ പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും തമ്മിൽ വൻ അന്തരം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഉദാ:ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ നൂറ് പണക്കാരുടെ വരുമാനം ആയിരം കോടി രൂപയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വരുമാനം നൂറ്കോടി രൂപയുമടക്കം ആയിരത്തി ഒരുനൂറ് കോടിയാണെങ്കിൽ പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം ഒരുലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിലെ 99.9% ജനങ്ങളുടെയും ശരാശരി വരുമാനം പതിനായിരം രൂപ മാത്രമായിരിക്കും.അതിനാൽ പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത നിലവാർത്തെയോ വാങ്ങൽ ശേഷിയേയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.
==പ്രതിശീർഷവരുമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക==
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align: right"
! Rank
! Country
! [[United States dollar|US$]]
! Year
|-
| 1 || align="left" | {{flag|Luxembourg}} || 113,533 || 2011
|-
| 2 || align="left" | {{flag|Qatar}} || 98,329 || 2011
|-
| 3 || align="left" | {{flag|Norway}} || 97,255 || 2011
|-
| 4 || align="left" | {{flag|Switzerland}} || 81,161 || 2011
|-
| 5 || align="left" | {{flag|United Arab Emirates}} || 67,008 || 2011
|-
| 6 || align="left" | {{flag|Australia}} || 65,477 || 2011
|-
| 7 || align="left" | {{flag|Denmark}} || 59,928 || 2011
|-
| 8 || align="left" | {{flag|Sweden}} || 56,956 || 2011
|-
| 9 || align="left" | {{flag|Canada}} || 50,436 || 2011
|-
| 10 || align="left" | {{flag|Netherlands}} || 50,355 || 2011
|-
| 11 || align="left" | {{flag|Austria}} || 49,809 || 2011
|-
| 12 || align="left" | {{flag|Finland}} || 49,350 || 2011
|-
| 13 || align="left" | {{flag|Singapore}} || 49,271 || 2011
|-
| 14 || align="left" | {{flag|United States}} || 48,387 || 2011
|-
| 15 || align="left" | {{flag|Kuwait}} || 47,982 || 2011
|-
| 16 || align="left" | {{flag|Ireland}} || 47,513 || 2011
|-
| 17 || align="left" | {{flag|Belgium}} || 46,878 || 2011
|-
| 18 || align="left" | {{flag|Japan}} || 45,920 || 2011
|-
| 19 || align="left" | {{flag|France}} || 44,008 || 2011
|-
| 20 || align="left" | {{flag|Germany}} || 43,742 || 2011
|-
| 21 || align="left" | {{flag|Iceland}} || 43,088 || 2011
|-
| 22 || align="left" | {{flag|United Kingdom}} || 38,592 || 2011
|-
| 23 || align="left" | {{flag|New Zealand}} || 36,648 || 2011
|-
| 24 || align="left" | {{flag|Brunei}} || 36,584 || 2011
|-
| 25 || align="left" | {{flag|Italy}} || 36,267 || 2011
|-
| — || align="left" | ''{{flag|European Union}}'' || 35,116 || 2011
|-
| — || align="left" | ''{{flag|Hong Kong}}'' || 34,049 || 2011
|-
| 26 || align="left" | {{flag|Spain}} || 32,360 || 2011
|-
| 27 || align="left" | {{flag|Israel}} || 31,986 || 2011
|-
| 28 || align="left" | {{flag|Cyprus}} || 30,571 || 2011
|-
| 29 || align="left" | {{flag|Greece}} || 27,073 || 2011
|-
| 30 || align="left" | {{flag|Slovenia}} || 24,533 || 2011
|-
| 31 || align="left" | {{flag|Oman}} || 23,315 || 2011
|-
| 32 || align="left" | {{flag|Bahamas, The}} || 23,175 || 2011
|-
| 33 || align="left" | {{flag|Bahrain}} || 23,132 || 2011
|-
| 34 || align="left" | {{flag|Korea, South}} || 22,778 || 2011
|-
| 35 || align="left" | {{flag|Portugal}} || 22,413 || 2011
|-
| 36 || align="left" | {{flag|Malta}} || 21,028 || 2011
|-
| 37 || align="left" | {{flag|Saudi Arabia}} || 20,504 || 2011
|-
| 38 || align="left" | {{flag|Czech Republic}} || 20,444 || 2011
|-
| 39 || align="left" | {{flag|Taiwan}} || 20,101 || 2011
|-
| 40 || align="left" | {{flag|Slovakia}} || 17,644 || 2011
|-
| 41 || align="left" | {{flag|Trinidad and Tobago}} || 17,158 || 2011
|-
| 42 || align="left" | {{flag|Estonia}} || 16,583 || 2011
|-
| 43 || align="left" | {{flag|Barbados}} || 16,148 || 2011
|-
| 44 || align="left" | {{flag|Equatorial Guinea}}<ref>The IMF is using a 2008 population estimate based on a 2001 census whose validity has been called into question. A 2003 U.S. State Department report on Equatorial Guinea stated that "although the 2002 (sic) census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election. (...) Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm]</ref> || 14,661 || 2011
|-
| 45 || align="left" | {{flag|Croatia}} || 14,457 || 2011
|-
| 46 || align="left" | {{flag|Chile}} || 14,278 || 2011
|-
| 47 || align="left" | {{flag|Hungary}} || 14,050 || 2011
|-
| 48 || align="left" | {{flag|Uruguay}} || 13,914 || 2011
|-
| 49 || align="left" | {{flag|Antigua and Barbuda}} || 13,552 || 2011
|-
| 50 || align="left" | {{flag|Poland}} || 13,540 || 2011
|-
| 51 || align="left" | {{flag|Lithuania}} || 13,075 || 2011
|-
| 52 || align="left" | {{flag|Russia}} || 12,993 || 2011
|-
| 53 || align="left" | {{flag|Brazil}} || 12,789 || 2011
|-
| 54 || align="left" | {{flag|Saint Kitts and Nevis}} || 12,728 || 2011
|-
| 55 || align="left" | {{flag|Latvia}} || 12,671 || 2011
|-
| 56 || align="left" | {{flag|Seychelles}} || 11,170 || 2011
|-
| 57 || align="left" | {{flag|Argentina}} || 10,945 || 2011
|-
| 58 || align="left" | {{flag|Kazakhstan}} || 10,694 || 2011
|-
| 59 || align="left" | {{flag|Gabon}} || 10,654 || 2011
|-
| 60 || align="left" | {{flag|Venezuela}} || 10,610 || 2011
|-
| 61 || align="left" | {{flag|Turkey}} || 10,522 || 2011
|-
| 62 || align="left" | {{flag|Mexico}} || 10,153 || 2011
|-
| — || align="left" | {{noflag}}''[[World]]''<ref>Does not include [[Syria]]. Population for [[Kosovo]] and [[Tuvalu]] was not available at the IMF database. To calculate the World GDP per capita, population for these two countries was obtained from [http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php U.S. Census Bureau, International Data Base], accessed on 18 April 2012.</ref> || 10,144 || 2011
|-
| 63 || align="left" | {{flag|Lebanon}} || 9,862 || 2011
|-
| 64 || align="left" | {{flag|Malaysia}} || 9,700 || 2011
|-
| 65 || align="left" | {{flag|Botswana}} || 9,481 || 2011
|-
| 66 || align="left" | {{flag|Costa Rica}} || 8,877 || 2011
|-
| 67 || align="left" | {{flag|Romania}} || 8,863 || 2011
|-
| 68 || align="left" | {{flag|Mauritius}} || 8,777 || 2011
|-
| 69 || align="left" | {{flag|Panama}} || 8,514 || 2011
|-
| 70 || align="left" | {{flag|South Africa}} || 8,066 || 2011
|-
| 71 || align="left" | {{flag|Grenada}} || 7,878 || 2011
|-
| 72 || align="left" | {{flag|Saint Lucia}} || 7,435 || 2011
|-
| 73 || align="left" | {{flag|Montenegro}} || 7,317 || 2011
|-
| 74 || align="left" | {{flag|Bulgaria}} || 7,202 || 2011
|-
| 75 || align="left" | {{flag|Colombia}} || 7,132 || 2011
|-
| 76 || align="left" | {{flag|Suriname}} || 7,096 || 2011
|-
| 77 || align="left" | {{flag|Dominica}} || 6,909 || 2011
|-
| 78 || align="left" | {{flag|Azerbaijan}} || 6,832 || 2011
|-
| 79 || align="left" | {{flag|Iran}} || 6,360 || 2011
|-
| 80 || align="left" | {{flag|Saint Vincent and the Grenadines}} || 6,342 || 2011
|-
| 81 || align="left" | {{flag|Serbia}} || 6,081 || 2011
|-
| 82 || align="left" | {{flag|Maldives}} || 5,973 || 2011
|-
| 83 || align="left" | {{flag|Belarus}} || 5,881 || 2011
|-
| 84 || align="left" | {{flag|Namibia}} || 5,828 || 2011
|-
| 85 || align="left" | {{flag|Peru}} || 5,782 || 2011
|-
| 86 || align="left" | {{flag|Libya}} || 5,691 || 2011
|-
| 87 || align="left" | {{flag|Dominican Republic}} || 5,639 || 2011
|-
| 88 || align="left" | {{flag|China}} || 5,414 || 2011
|-
| 89 || align="left" | {{flag|Jamaica}} || 5,402 || 2011
|-
| 90 || align="left" | {{flag|Thailand}} || 5,394 || 2011
|-
| 91 || align="left" | {{flag|Algeria}} || 5,304 || 2011
|-
| 92 || align="left" | {{flag|Angola}} || 5,144 || 2011
|-
| 93 || align="left" | {{flag|Macedonia, Republic of}} || 5,016 || 2011
|-
| 94 || align="left" | {{flag|Jordan}} || 4,675 || 2011
|-
| 95 || align="left" | {{flag|Turkmenistan}} || 4,658 || 2011
|-
| 96 || align="left" | {{flag|Bosnia and Herzegovina}} || 4,618 || 2011
|-
| 97 || align="left" | {{flag|Ecuador}} || 4,424 || 2011
|-
| 98 || align="left" | {{flag|Tunisia}} || 4,351 || 2011
|-
| 99 || align="left" | {{flag|Belize}} || 4,349 || 2011
|-
| 100 || align="left" | {{flag|Tonga}} || 4,221 || 2011
|-
| 101 || align="left" | {{flag|Albania}} || 3,992 || 2011
|-
| 102 || align="left" | {{flag|Fiji}} || 3,965 || 2011
|-
| 103 || align="left" | {{flag|East Timor}} || 3,949 || 2011
|-
| 104 || align="left" | {{flag|El Salvador}} || 3,855 || 2011
|-
| 105 || align="left" | {{flag|Congo, Republic of the}} || 3,714 || 2011
|-
| 106 || align="left" | {{flag|Cape Verde}} || 3,661 || 2011
|-
| 107 || align="left" | {{flag|Ukraine}} || 3,621 || 2011
|-
| 108 || align="left" | {{flag|Kosovo}}<ref name="uscensuspop">Population obtained from [http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php U.S. Census Bureau, International Data Base], accessed on 18 April 2012.</ref> || 3,534 || 2011
|-
| 109 || align="left" | {{flag|Iraq}} || 3,513 || 2011
|-
| 110 || align="left" | {{flag|Indonesia}} || 3,509 || 2011
|-
| 111 || align="left" | {{flag|Samoa}} || 3,451 || 2011
|-
| 112 || align="left" | {{flag|Swaziland}} || 3,358 || 2011
|-
| 113 || align="left" | {{flag|Tuvalu}}<ref name="uscensuspop"/> || 3,319 || 2011
|-
| 114 || align="left" | {{flag|Paraguay}} || 3,252 || 2011
|-
| 115 || align="left" | {{flag|Georgia}} || 3,210 || 2011
|-
| 116 || align="left" | {{flag|Guyana}} || 3,202 || 2011
|-
| 117 || align="left" | {{flag|Guatemala}} || 3,182 || 2011
|-
| 118 || align="left" | {{flag|Morocco}} || 3,083 || 2011
|-
| 119 || align="left" | {{flag|Mongolia}} || 3,042 || 2011
|-
| 120 || align="left" | {{flag|Vanuatu}} || 3,036 || 2011
|-
| 121 || align="left" | {{flag|Armenia}} || 3,033 || 2011
|-
| 122 || align="left" | {{flag|Egypt}} || 2,970 || 2011
|-
| 123 || align="left" | {{flag|Sri Lanka}} || 2,877 || 2011
|-
| 124 || align="left" | {{flag|Syria}} || 2,803 || 2010
|-
| 125 || align="left" | {{flag|Bolivia}} || 2,315 || 2011
|-
| 126 || align="left" | {{flag|Philippines}} || 2,223 || 2011
|-
| 127 || align="left" | {{flag|Bhutan}} || 2,121 || 2011
|-
| 128 || align="left" | {{flag|Honduras}} || 2,116 || 2011
|-
| 129 || align="left" | {{flag|Sudan}} & {{flag|South Sudan}}<ref>Data for [[South Sudan]] are excluded after 9 July 2011.</ref> || 1,982 || 2011
|-
| 130 || align="left" | {{flag|Moldova}} || 1,969 || 2011
|-
| 131 || align="left" | {{flag|Papua New Guinea}} || 1,900 || 2011
|-
| 132 || align="left" | {{flag|Kiribati}} || 1,593 || 2011
|-
| 133 || align="left" | {{flag|Uzbekistan}} || 1,572 || 2011
|-
| 134 || align="left" | {{flag|Solomon Islands}} || 1,554 || 2011
|-
| 135 || align="left" | {{flag|Ghana}} || 1,529 || 2011
|-
| 136 || align="left" | {{flag|Nigeria}} || 1,490 || 2011
|-
| 137 || align="left" | {{flag|São Tomé and Príncipe}} || 1,473 || 2011
|-
| 138 || align="left" | {{flag|Djibouti}} || 1,467 || 2011
|-
| 139 || align="left" | {{flag|Zambia}} || 1,414 || 2011
|-
| 140 || align="left" | {{flag|India}} || 1,389 || 2011
|-
| 141 || align="left" | {{flag|Vietnam}} || 1,374 || 2011
|-
| 142 || align="left" | {{flag|Yemen}} || 1,340 || 2011
|-
| 143 || align="left" | {{flag|Mauritania}} || 1,290 || 2011
|-
| 144 || align="left" | {{flag|Lesotho}} || 1,264 || 2011
|-
| 145 || align="left" | {{flag|Nicaragua}} || 1,239 || 2011
|-
| 146 || align="left" | {{flag|Cameroon}} || 1,230 || 2011
|-
| 147 || align="left" | {{flag|Laos}} || 1,204 || 2011
|-
| 148 || align="left" | {{flag|Pakistan}} || 1,201 || 2011
|-
| 149 || align="left" | {{flag|Senegal}} || 1,076 || 2011
|-
| 150 || align="left" | {{flag|Kyrgyzstan}} || 1,070 || 2011
|-
| 151 || align="left" | {{flag|Côte d'Ivoire}} || 1,062 || 2011
|-
| 152 || align="left" | {{flag|Comoros}} || 903 || 2011
|-
| 153 || align="left" | {{flag|Chad}} || 892 || 2011
|-
| 154 || align="left" | {{flag|Cambodia}} || 852 || 2011
|-
| 155 || align="left" | {{flag|Kenya}} || 851 || 2011
|-
| 156 || align="left" | {{flag|Burma}} || 832 || 2011
|-
| 157 || align="left" | {{flag|Tajikistan}} || 831 || 2011
|-
| 158 || align="left" | {{flag|Zimbabwe}} || 741 || 2011
|-
| 159 || align="left" | {{flag|Haiti}} || 738 || 2011
|-
| 160 || align="left" | {{flag|Benin}} || 737 || 2011
|-
| 161 || align="left" | {{flag|Bangladesh}} || 678 || 2011
|-
| 162 || align="left" | {{flag|Mali}} || 669 || 2011
|-
| 163 || align="left" | {{flag|Burkina Faso}} || 664 || 2011
|-
| 164 || align="left" | {{flag|Nepal}} || 653 || 2011
|-
| 165 || align="left" | {{flag|Rwanda}} || 605 || 2011
|-
| 166 || align="left" | {{flag|Afghanistan}} || 585 || 2011
|-
| 167 || align="left" | {{flag|Mozambique}} || 583 || 2011
|-
| 168 || align="left" | {{flag|Guinea-Bissau}} || 576 || 2011
|-
| 169 || align="left" | {{flag|Tanzania}} || 553 || 2011
|-
| 170 || align="left" | {{flag|Gambia, The}} || 543 || 2011
|-
| 171 || align="left" | {{flag|Togo}} || 506 || 2011
|-
| 172 || align="left" | {{flag|Guinea}} || 492 || 2011
|-
| 173 || align="left" | {{flag|Uganda}} || 478 || 2011
|-
| 174 || align="left" | {{flag|Eritrea}} || 475 || 2011
|-
| 175 || align="left" | {{flag|Madagascar}} || 459 || 2011
|-
| 176 || align="left" | {{flag|Central African Republic}} || 456 || 2011
|-
| 177 || align="left" | {{flag|Niger}} || 399 || 2011
|-
| 178 || align="left" | {{flag|Sierra Leone}} || 366 || 2011
|-
| 179 || align="left" | {{flag|Ethiopia}} || 360 || 2011
|-
| 180 || align="left" | {{flag|Malawi}} || 351 || 2011
|-
| 181 || align="left" | {{flag|Liberia}} || 298 || 2011
|-
| 182 || align="left" | {{flag|Burundi}} || 279 || 2011
|-
| 183 || align="left" | {{flag|Congo, Democratic Republic of the}} || 216 || 2011
|}
 
==അവലംബം==
{{reflist}}
 
[[വർഗ്ഗം:സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം]]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1428720" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്