"ക്ലമന്റ് ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{Prettyurl|Pope Clement I}}
{{മായ്ക്കുക|}}A¸-kvtXm-en-I-]n-Xm-¡-·mÀ
{{Infobox Christian leader | type = Pope
tdmanse hn. ¢aâv (92-‏‏101)
|English name=വിശുദ്ധ ക്ലമന്റ് ഒന്നാമൻ
|image=San Clemente de Roma.jpg
|term_start= 92 AD
|term_end= 99 AD
|predecessor=[[Pope Anacletus|Anacletus]]
|successor=[[Pope Evaristus|Evaristus]]
|birth_date=1st century [[AD]]
|birth_place=[[Rome]], [[Roman Empire]]
|death_date=traditionally 99 or 101
|death_place=[[Chersonesos Taurica|Chersonesus]], <br>[[Taurica]], [[Bosporan Kingdom]] <br>(modern-day [[Crimea]], [[Ukraine]])
|major shrine=[[Basilica di San Clemente]], [[Rome]]
|other=Clement|}}
{{Infobox Popestyles
|dipstyle=[[His Holiness]]
|offstyle=Your Holiness
|relstyle=Holy Father{{Citation needed|date=October 2011}}
|deathstyle=[[Saint]]
}}
 
റോമിലെ നാലാമത്തെ ബിഷപ്പായിരുന്നു '''വിശുദ്ധ ക്ലമന്റ് ഒന്നാമൻ'''.
tdmanse \mem-as¯ sa{Xm-\m-bn-cp¶p hn, ¢aâv. ]t{Xm-kv, eo\p-kv, A\m-s¢-ä-kv, ¢aâv F¶v XpS-§p¶p tdmanse sa{Xm³am-cpsS ]«n-I.-hn, ]utemkv ^nen]y teJ-\-¯n ]d-bp¶ (4 : 3) Bbp-Ênsâ ]pkvX-I-¯n t]cv Fgp-X-s¸-«n-cn-¡p¶ ¢n½okv Ct±-l-am-sW¶v Hcn-P³ km£n-¡p-¶p. ]t{Xm-kn \n¶v t\cn«v s¢aân\v ssIsh¸v In«n-sb¶v sXÀ¯pÃy³ km£n-¡p-¶p.
 
tImdn-t´m-kp-ImÀs¡-gp-Xnb teJ\w
 
¢aâv 95 \pw 98 \pw CSbv¡v tImdn-t´m-knse k`bv¡v Hcp teJ\w Ab-¨n-«p-­v. thZ-]p-kvX-I-t¯m-S-Sp¯ Hcp Øm\w ¢aânsâ teJ-\-¯n\v BZna k` \evIn h¶p. k_-¸-kvtXm-enI Imes¯ {][m-\-s¸« tcJ-bmbn CXns\ IW-¡m-¡mw.
tUmÜ-I-fpsS Ncn{Xw ]Tn-¡p-¶-hÀ¡v Cu tcJ hfsc {]m[m-\y-aÀln-¡p-¶-Xm-Wv. k`m `c-Wm-[n-Im-c-¯nsâ am\n-s^tÌm F¶mWv CXv And-b-s¸-Sp-¶-Xv. Tdmam k`-bpsS A²y£ Øm\w kw_-Ôn¨p kwi-bm-Xo-X-amb sXfn-hmWv Cu teJ-\w.
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1400536" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്