"മീഡിയവിക്കി:Gadget-refToolbar.js" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

25,260 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
Junaidpv (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള്ള പതി�
(ചെ.) (Junaidpv (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള്ള പതി�)
// httpshttp://en.wikipedia.org/wiki/MediaWikiUser:RefToolbarLoaderMr.Z-man/refToolbar_2.0.js ഇവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തത്
 
// Todo: make autodate an option in the CiteTemplate object, not a preference
/**
 
* RefToolbar
// Global object
*
if (typeof CiteTB == 'undefined') {
* Description: Adds tools for citing references to the edit toolbar.
var CiteTB = {
* See [[Wikipedia:RefToolbar 2.0]] for further documentation.
"Templates" : {}, // All templates
*
"Options" : {}, // Global options
* To disable this script, add <code>refToolbarInstalled = 'bypass';<code> to [[Special:Mypage/vector.js]].
"UserOptions" : {}, // User options
*
"DefaultOptions" : {}, // Script defaults
* Maintainers: [[User:Mr.Z-man]], [[User:Kaldari]]
"ErrorChecks" : {} // Error check functions
*/
};
}
function initializeRefTools() {
 
if ( typeof refToolbarInstalled == 'undefined' ) {
importScriptURImw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWikiUser:RefToolbarBaseMr.Z-man/refToolbar_2.0/base.js&action=raw&ctype=text/javascript');
 
if( mw.user.options.get('usebetatoolbar') && mw.user.options.get('usebetatoolbar-cgd') ) {
// only load on edit, unless its a user JS/CSS page
// Enhanced editing toolbar is on with dialogs. Load standard refToolbar.
if ((wgAction == 'edit' || wgAction == 'submit') && !((wgNamespaceNumber == 2 || wgNamespaceNumber == 4) &&
mw.loader.using( 'ext.wikiEditor.toolbar', function() {
(wgPageName.indexOf('.js') != -1 || wgPageName.indexOf('.css') != -1 ))) {
importScriptURI('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:RefToolbar.js&action=raw&ctype=text/javascript');
 
});
appendCSS(".cite-form-td {"+
} else if( mw.user.options.get('usebetatoolbar') ) {
"height: 0 !important;"+
// Dialogs are off. Load refToolbar 2.0 without dialogs.
"padding: 0.1em !important;"+
mw.loader.using( 'ext.wikiEditor.toolbar', function() {
"}");
importScriptURI('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:RefToolbarNoDialogs.js&action=raw&ctype=text/javascript');
 
});
// Default options, these mainly exist so the script won't break if a new option is added
} else {
CiteTB.DefaultOptions = {
// Enhanced editing toolbar is off. Load legacy refToolbar 1.0.
"date format" : "<year>-<zmonth>-<zdate>",
importScriptURI('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:RefToolbarLegacy.js&action=raw&ctype=text/javascript');
"autodate fields" : [],
"months" : ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'],
"modal" : true,
"autoparse" : false,
"expandtemplates": false
};
// Get an option - user settings override global which override defaults
CiteTB.getOption = function(opt) {
if (CiteTB.UserOptions[opt] != undefined) {
return CiteTB.UserOptions[opt];
} else if (CiteTB.Options[opt] != undefined) {
return CiteTB.Options[opt];
}
return CiteTB.DefaultOptions[opt];
}
 
CiteTB.init = function() {
/* Main stuff, build the actual toolbar structure
* 1. get the template list, make the dropdown list and set up the template dialog boxes
* 2. actually build the toolbar:
* * A section for cites
* ** dropdown for the templates (previously defined)
* ** button for named refs with a dialog box
* ** button for errorcheck
* 3. add the whole thing to the main toolbar
*/
 
if (typeof $j('div[rel=cites]')[0] != 'undefined') { // Mystery IE bug workaround
return;
}
$j('head').trigger('reftoolbarbase');
var $target = $j('#wpTextbox1');
var temlist = {};
var d = new Date();
var start = d.getTime();
for (var t in CiteTB.Templates) {
var tem = CiteTB.Templates[t];
sform = CiteTB.escStr(tem.shortform);
var msg = {}
msg['cite-dialog-'+sform] = sform+ ' '+mw.usability.getMsg('cite-dialog-base')
mw.usability.addMessages(msg);
var actionobj = {
type: 'dialog',
module: 'cite-dialog-'+sform
};
var dialogobj = {};
dialogobj['cite-dialog-'+sform] = {
resizeme: false,
titleMsg: 'cite-dialog-'+sform,
id: 'citetoolbar-'+sform,
init: function() {},
html: tem.getInitial(),
dialog: {
width:675,
open: function() {
$j(this).html(CiteTB.getOpenTemplate().getForm());
$j('.cite-prev-parse').bind( 'click', CiteTB.prevParseClick);
},
beforeclose: function() {
CiteTB.resetForm();
},
buttons: {
'cite-form-submit': function() {
$j.wikiEditor.modules.toolbar.fn.doAction( $j(this).data( 'context' ), {
type: 'encapsulate',
options: {
peri: ' '
}
}, $j(this) );
var ref = CiteTB.getRef(false, true);
$j(this).dialog( 'close' );
$j.wikiEditor.modules.toolbar.fn.doAction( $j(this).data( 'context' ), {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: ref
}
}, $j(this) );
},
'cite-form-showhide': CiteTB.showHideExtra,
'cite-refpreview': function() {
var ref = CiteTB.getRef(false, false);
var template = CiteTB.getOpenTemplate();
var div = $j("#citetoolbar-"+CiteTB.escStr(template.shortform));
div.find('.cite-preview-label').show();
div.find('.cite-ref-preview').text(ref).show();
if (CiteTB.getOption('autoparse')) {
CiteTB.prevParseClick();
} else {
div.find('.cite-prev-parse').show();
div.find('.cite-prev-parsed-label').hide();
div.find('.cite-preview-parsed').html('');
}
},
'wikieditor-toolbar-tool-link-cancel': function() {
$j(this).dialog( 'close' );
},
'cite-form-reset': function() {
CiteTB.resetForm();
}
}
}
refToolbarInstalled = true;
};
$target.wikiEditor('addDialog', dialogobj);
if (!CiteTB.getOption('modal')) {
//$j('#citetoolbar-'+sform).dialog('option', 'modal', false);
}
temlist[sform] = {label: tem.templatename, action: actionobj };
}
 
var refsection = {
'sections': {
'cites': {
type: 'toolbar',
labelMsg: 'cite-section-label',
groups: {
'template': {
tools: {
'template': {
type: 'select',
labelMsg: 'cite-template-list',
list: temlist
}
}
},
'namedrefs': {
labelMsg: 'cite-named-refs-label',
tools: {
'nrefs': {
type: 'button',
action: {
type: 'dialog',
module: 'cite-toolbar-namedrefs'
},
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Nuvola_clipboard_lined.svg/22px-Nuvola_clipboard_lined.svg.png',
section: 'cites',
group: 'namedrefs',
labelMsg: 'cite-named-refs-button'
}
}
},
'errorcheck': {
labelMsg: 'cite-errorcheck-label',
tools: {
'echeck': {
type: 'button',
action: {
type: 'dialog',
module: 'cite-toolbar-errorcheck'
},
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Nuvola_apps_korganizer-NO.png/22px-Nuvola_apps_korganizer-NO.png',
section: 'cites',
group: 'errorcheck',
labelMsg: 'cite-errorcheck-button'
}
}
}
}
}
}
};
var defaultdialogs = {
'cite-toolbar-errorcheck': {
titleMsg: 'cite-errorcheck-label',
id: 'citetoolbar-errorcheck',
resizeme: false,
init: function() {},
html: '<div id="cite-namedref-loading">'+
'<img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Loading.gif/Loading.gif" />'+
'&nbsp;'+mw.usability.getMsg('cite-loading')+'</div>',
dialog: {
width:550,
open: function() {
CiteTB.loadRefs();
},
buttons: {
'cite-errorcheck-submit': function() {
var errorchecks = $j("input[name='cite-err-test']:checked");
var errors = [];
for (var i=0; i<errorchecks.length; i++) {
errors = errors.concat(CiteTB.ErrorChecks[$j(errorchecks[i]).val()].run());
}
CiteTB.displayErrors(errors);
$j(this).dialog( 'close' );
},
'wikieditor-toolbar-tool-link-cancel': function() {
$j(this).dialog( 'close' );
}
}
}
},
'cite-toolbar-namedrefs': {
titleMsg: 'cite-named-refs-title',
resizeme: false,
id: 'citetoolbar-namedrefs',
html: '<div id="cite-namedref-loading">'+
'<img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Loading.gif/Loading.gif" />'+
'&nbsp;'+mw.usability.getMsg('cite-loading')+'</div>',
init: function() {},
dialog: {
width: 550,
open: function() {
CiteTB.loadRefs();
},
buttons: {
'cite-form-submit': function() {
var refname = $j("#cite-namedref-select").val();
if (refname == '') {
return;
}
$j.wikiEditor.modules.toolbar.fn.doAction( $j(this).data( 'context' ), {
type: 'encapsulate',
options: {
peri: ' '
}
}, $j(this) );
$j(this).dialog( 'close' );
$j.wikiEditor.modules.toolbar.fn.doAction( $j(this).data( 'context' ), {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: CiteTB.getNamedRef(refname, true)
}
}, $j(this) );
},
'wikieditor-toolbar-tool-link-cancel': function() {
$j(this).dialog( 'close' );
}
}
}
}
};
$target.wikiEditor('addDialog', defaultdialogs);
$j('#citetoolbar-namedrefs').unbind('dialogopen');
if (!CiteTB.getOption('modal')) {
//$j('#citetoolbar-namedrefs').dialog('option', 'modal', false);
//$j('#citetoolbar-errorcheck').dialog('option', 'modal', false);
appendCSS(".ui-widget-overlay {"+
"display:none !important;"+
"}");
}
$target.wikiEditor('addToToolbar', refsection);
}
 
// Load local data - messages, cite templates, etc.
$j(document).ready( function() {
var RefToolbarLocal = importScript('MediaWiki:RefToolbarLocal.js');
});
// End of code run on document ready
 
// Setup the main object
CiteTB.mainRefList = [];
CiteTB.refsLoaded = false;
 
// REF FUNCTIONS
// Actually assemble a ref from user input
CiteTB.getRef = function(inneronly, forinsert) {
var template = CiteTB.getOpenTemplate();
var templatename = template.templatename;
var res = '';
var refobj = {'shorttag':false};
if (!inneronly) {
var group = $j('#cite-'+CiteTB.escStr(template.shortform)+'-group').val();
var refname = $j('#cite-'+CiteTB.escStr(template.shortform)+'-name').val();
res += '<ref';
if (refname) {
refname = $j.trim(refname);
res+=' name='+CiteTB.getQuotedString(refname);
refobj.refname = refname;
}
if (group) {
group = $j.trim(group);
res+=' group='+CiteTB.getQuotedString(group);
refobj.refgroup = group;
}
res+='>';
}
var content ='{{'+templatename;
for( var i=0; i<template.basic.length; i++ ) {
var fieldname = template.basic[i].field;
var field = $j('#cite-'+CiteTB.escStr(template.shortform)+'-'+fieldname).val();
if (field) {
content+='|'+fieldname+'=';
content+= $j.trim(field.replace("|", "{{!}}"));
}
}
if ($j('#cite-form-status').val() != 'closed') {
for( var i=0; i<template.extra.length; i++ ) {
var fieldname = template.extra[i].field;
var field = $j('#cite-'+CiteTB.escStr(template.shortform)+'-'+fieldname).val();
if (field) {
content+='|'+fieldname+'=';
content+= $j.trim(field.replace("|", "{{!}}"));
}
}
}
content+= '}}';
res+=content;
refobj.content = content;
if (!inneronly) {
res+= '</ref>';
}
if (forinsert) {
CiteTB.mainRefList.push(refobj);
}
return res;
}
 
// Make a reference to a named ref
CiteTB.getNamedRef = function(refname, forinsert) {
var inner = 'name=';
if (forinsert) {
CiteTB.mainRefList.push( {'shorttag':true, 'refname':refname} );
}
return '<ref name='+CiteTB.getQuotedString(refname)+' />';
}
 
// Function to load the ref list
CiteTB.loadRefs = function() {
if (CiteTB.refsLoaded) {
return;
}
CiteTB.getPageText(CiteTB.loadRefsInternal);
}
 
// Function that actually loads the list from the page text
CiteTB.loadRefsInternal = function(text) {
// What this does: extract first name/group extract second name/group shorttag inner content
var refsregex = /< *ref(?: +(name|group) *= *(?:"([^"]*?)"|'([^']*?)'|([^ '"\/\>]*?)) *)? *(?: +(name|group) *= *(?:"([^"]*?)"|'([^']*?)'|([^ '"\/\>]*?)) *)? *(?:\/ *>|>((?:.|\n)*?)< *\/ *ref *>)/gim
// This should work regardless of the quoting used for names/groups and for linebreaks in the inner content
while (true) {
var ref = refsregex.exec(text);
if (ref == null) {
break;
}
var refobj = {};
if (ref[9]) { // Content + short tag check
//alert('"'+ref[9]+'"');
refobj['content'] = ref[9];
refobj['shorttag'] = false;
} else {
refobj['shorttag'] = true;
}
if (ref[1] != '') { // First name/group
if (ref[2]) {
refobj['ref'+ref[1]] = ref[2];
} else if (ref[3]) {
refobj['ref'+ref[1]] = ref[3];
} else {
refobj['ref'+ref[1]] = ref[4];
}
}
if (ref[5] != '') { // Second name/group
if (ref[6]) {
refobj['ref'+ref[5]] = ref[6];
} else if (ref[7]) {
refobj['ref'+ref[5]] = ref[7];
} else {
refobj['ref'+ref[5]] = ref[8];
}
}
CiteTB.mainRefList.push(refobj);
}
CiteTB.refsLoaded = true;
CiteTB.setupErrorCheck();
CiteTB.setupNamedRefs()
}
 
// AJAX FUNCTIONS
// Parse some wikitext and hand it off to a callback function
CiteTB.parse = function(text, callback) {
$j.post( wgServer+wgScriptPath+'/api.php',
{action:'parse', title:wgPageName, text:text, prop:'text', format:'json'},
function(data) {
var html = data['parse']['text']['*'];
callback(html);
},
'json'
);
}
 
// Use the API to expand templates on some text
CiteTB.expandtemplates = function(text, callback) {
$j.post( wgServer+wgScriptPath+'/api.php',
{action:'expandtemplates', title:wgPageName, text:text, format:'json'},
function(data) {
var restext = data['expandtemplates']['*'];
callback(restext);
},
'json'
);
}
 
// Function to get the page text
CiteTB.getPageText = function(callback) {
var section = $j("input[name='wpSection']").val();
if ( section != '' ) {
var postdata = {action:'query', prop:'revisions', rvprop:'content', pageids:wgArticleId, format:'json'};
if (CiteTB.getOption('expandtemplates')) {
postdata['rvexpandtemplates'] = '1';
}
$j.get( wgServer+wgScriptPath+'/api.php',
postdata,
function(data) {
var pagetext = data['query']['pages'][wgArticleId.toString()]['revisions'][0]['*'];
callback(pagetext);
},
'json'
);
} else {
if (CiteTB.getOption('expandtemplates')) {
CiteTB.expandtemplates($j('#wpTextbox1').wikiEditor('getContents').text(), callback);
} else {
callback($j('#wpTextbox1').wikiEditor('getContents').text());
}
}
}
 
// Autofill a template from an ID (ISBN, DOI, PMID)
CiteTB.initAutofill = function() {
var elemid = $j(this).attr('id');
var res = /^cite\-auto\-(.*?)\-(.*)\-(.*)$/.exec(elemid);
var tem = res[1];
var field = res[2];
var autotype = res[3];
var id = $j('#cite-'+tem+'-'+field).val();
if (!id) {
return false;
}
var url = '//toolserver.org/~alexz/ref/lookup.php?';
url+=autotype+'='+encodeURIComponent(id);
url+='&template='+encodeURIComponent(tem);
var s = document.createElement('script');
s.setAttribute('src', url);
s.setAttribute('type', 'text/javascript');
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);
return false;
}
 
// Callback for autofill
//TODO: Autofill the URL, at least for DOI
CiteTB.autoFill = function(data, template, type) {
var cl = 'cite-'+template+'-';
$j('.'+cl+'title').val(data.title);
if ($j('.'+cl+'last1')) {
for(var i=0; i<data.authors.length; i++) {
if ($j('.'+cl+'last'+(i+1)).length) {
$j('.'+cl+'last'+(i+1)).val(data.authors[i][0]);
$j('.'+cl+'first'+(i+1)).val(data.authors[i][1]);
} else {
var coauthors = [];
for(var j=i; j<data.authors.length; j++) {
coauthors.push(data.authors[j].join(', '));
}
$j('.'+cl+'coauthors').val(coauthors.join(', '));
break;
}
}
} else if($j('.'+cl+'author1')) {
for(var i=0; i<data.authors.length; i++) {
if ($j('.'+cl+'author'+(i+1)).length) {
$j('.'+cl+'author'+(i+1)).val(data.authors[i].join(', '));
} else {
var coauthors = [];
for(var j=i; j<data.authors.length; j++) {
coauthors.push(data.authors[j].join(', '));
}
$j('.'+cl+'coauthors').val(coauthors.join(', '));
break;
}
}
} else {
var authors = [];
for(var i=0; j<data.authors.length; j++) {
authors.push(data.authors[j].join(', '));
}
$j('.'+cl+'authors').val(authors.join(', '));
}
if (type == 'pmid' || type == 'doi') {
if (type == 'doi') {
var DT = new Date(data.date);
$j('.'+cl+'date').val(CiteTB.formatDate(DT));
} else {
$j('.'+cl+'date').val(data.date);
}
$j('.'+cl+'journal').val(data.journal);
$j('.'+cl+'volume').val(data.volume);
$j('.'+cl+'issue').val(data.issue);
$j('.'+cl+'pages').val(data.pages);
} else if (type == 'isbn') {
$j('.'+cl+'publisher').val(data.publisher);
$j('.'+cl+'location').val(data.location);
$j('.'+cl+'year').val(data.year);
$j('.'+cl+'edition').val(data.edition);
}
}
 
// FORM DIALOG FUNCTIONS
// fill the accessdate param with the current date
CiteTB.fillAccessdate = function() {
var elemid = $j(this).attr('id');
var res = /^cite\-date\-(.*?)\-(.*)$/.exec(elemid);
var id = res[1];
var field = res[2];
var DT = new Date();
datestr = CiteTB.formatDate(DT);
$j('#cite-'+id+'-'+field).val(datestr);
return false;
}
 
CiteTB.formatDate = function(DT) {
var datestr = CiteTB.getOption('date format');
var zmonth = '';
var month = DT.getUTCMonth()+1;
if (month < 10) {
zmonth = "0"+month.toString();
} else {
zmonth = month.toString();
}
month = month.toString();
var zdate = '';
var date = DT.getUTCDate();
if (date < 10) {
zdate = "0"+date.toString();
} else {
zdate = date.toString();
}
date = date.toString()
datestr = datestr.replace('<date>', date);
datestr = datestr.replace('<month>', month);
datestr = datestr.replace('<zdate>', zdate);
datestr = datestr.replace('<zmonth>', zmonth);
datestr = datestr.replace('<monthname>', CiteTB.getOption('months')[DT.getUTCMonth()]);
datestr = datestr.replace('<year>', DT.getUTCFullYear().toString());
return datestr;
}
 
// Function called after the ref list is loaded, to actually set the contents of the named ref dialog
// Until the list is loaded, its just a "Loading" placeholder
CiteTB.setupNamedRefs = function() {
var names = []
for( var i=0; i<CiteTB.mainRefList.length; i++) {
if (!CiteTB.mainRefList[i].shorttag && CiteTB.mainRefList[i].refname) {
names.push(CiteTB.mainRefList[i]);
}
}
var stuff = $j('<div />')
$j('#citetoolbar-namedrefs').html( stuff );
if (names.length == 0) {
stuff.html(mw.usability.getMsg('cite-no-namedrefs'));
} else {
stuff.html(mw.usability.getMsg('cite-namedrefs-intro'));
var select = $j('<select id="cite-namedref-select">');
select.append($j('<option value="" />').text(mw.usability.getMsg('cite-named-refs-dropdown')));
for(var i=0; i<names.length; i++) {
select.append($j('<option />').text(names[i].refname));
}
stuff.after(select);
select.before('<br />');
var prevlabel = $j('<div id="cite-nref-preview-label" style="display:none;" />').html(mw.usability.getMsg('cite-raw-preview'));
select.after(prevlabel);
prevlabel.before("<br /><br />");
prevlabel.after('<div id="cite-namedref-preview" style="padding:0.5em; font-size:110%" />');
var parselabel = $j('<span id="cite-parsed-label" style="display:none;" />').html(mw.usability.getMsg('cite-parsed-label'));
$j('#cite-namedref-preview').after(parselabel);
parselabel.after('<div id="cite-namedref-parsed" style="padding-bottom:0.5em; font-size:110%" />');
var link = $j('<a href="#" id="cite-nref-parse" style="margin:0 1em 0 1em; display:none; color:darkblue" />');
link.html(mw.usability.getMsg('cite-form-parse'));
$j('#cite-namedref-parsed').after(link);
$j("#cite-namedref-select").bind( 'change', CiteTB.namedRefSelectClick);
$j('#cite-nref-parse').bind( 'click', CiteTB.nrefParseClick);
}
}
 
// Function to get the errorcheck form HTML
CiteTB.setupErrorCheck = function() {
var form = $j('<div id="cite-errorcheck-heading" />').html(mw.usability.getMsg('cite-errorcheck-heading'));
var ul = $j("<ul id='cite-errcheck-list' />");
for (var t in CiteTB.ErrorChecks) {
test = CiteTB.ErrorChecks[t];
ul.append(test.getRow());
}
form.append(ul);
$j('#citetoolbar-errorcheck').html(form);
}
 
// Callback function for parsed preview
CiteTB.fillNrefPreview = function(parsed) {
$j('#cite-parsed-label').show();
$j('#cite-namedref-parsed').html(parsed);
}
 
// Click handler for the named-ref parsed preview
CiteTB.nrefParseClick = function() {
var choice = $j("#cite-namedref-select").val();
if (choice == '') {
$j('#cite-parsed-label').hide();
$j('#cite-namedref-parsed').text('');
return false;
}
$j('#cite-nref-parse').hide();
for( var i=0; i<CiteTB.mainRefList.length; i++) {
if (!CiteTB.mainRefList[i].shorttag && CiteTB.mainRefList[i].refname == choice) {
CiteTB.parse(CiteTB.mainRefList[i].content, CiteTB.fillNrefPreview);
return false;
}
}
}
 
// Click handler for the named-ref dropdown
CiteTB.lastnamedrefchoice = '';
CiteTB.namedRefSelectClick = function() {
var choice = $j("#cite-namedref-select").val();
if (CiteTB.lastnamedrefchoice == choice) {
return;
}
CiteTB.lastnamedrefchoice = choice;
$j('#cite-parsed-label').hide();
$j('#cite-namedref-parsed').text('');
if (choice == '') {
$j('#cite-nref-preview-label').hide();
$j('#cite-namedref-preview').text('');
$j('#cite-nref-parse').hide();
return;
}
for( var i=0; i<CiteTB.mainRefList.length; i++) {
if (!CiteTB.mainRefList[i].shorttag && CiteTB.mainRefList[i].refname == choice) {
$j('#cite-nref-preview-label').show();
$j('#cite-namedref-preview').text(CiteTB.mainRefList[i].content);
if (CiteTB.getOption('autoparse')) {
CiteTB.nrefParseClick();
} else {
$j('#cite-nref-parse').show();
}
}
}
}
 
// callback function for parsed preview
CiteTB.fillTemplatePreview = function(text) {
var template = CiteTB.getOpenTemplate();
var div = $j("#citetoolbar-"+CiteTB.escStr(template.shortform));
div.find('.cite-prev-parsed-label').show();
div.find('.cite-preview-parsed').html(text);
}
 
// Click handler for template parsed preview
CiteTB.prevParseClick = function() {
var ref = CiteTB.getRef(true, false);
var template = CiteTB.getOpenTemplate();
var div = $j("#citetoolbar-"+CiteTB.escStr(template.shortform));
div.find('.cite-prev-parse').hide();
CiteTB.parse(ref, CiteTB.fillTemplatePreview);
}
 
// Show/hide the extra fields in the dialog box
CiteTB.showHideExtra = function() {
var template = CiteTB.getOpenTemplate();
var div = $j("#citetoolbar-"+CiteTB.escStr(template.shortform));
var setting = div.find(".cite-form-status").val();
if ( setting == 'closed' ) {
div.find(".cite-form-status").val('open');
div.find('.cite-extra-fields').show(1, function() {
// jQuery adds "display:block", which screws things up
div.find('.cite-extra-fields').attr('style', 'width:100%; background-color:transparent;');
});
} else {
div.find(".cite-form-status").val('closed')
div.find('.cite-extra-fields').hide();
}
}
 
// Resets form fields and previews
CiteTB.resetForm = function() {
var template = CiteTB.getOpenTemplate();
var div = $j("#citetoolbar-"+CiteTB.escStr(template.shortform));
div.find('.cite-preview-label').hide();
div.find('.cite-ref-preview').text('').hide();
div.find('.cite-prev-parsed-label').hide();
div.find('.cite-preview-parsed').html('');
div.find('.cite-prev-parse').hide();
var id = CiteTB.escStr(template.shortform);
$j('#citetoolbar-'+id+' input[type=text]').val('');
}
 
// STRING UTILITY FUNCTIONS
// Returns a string quoted as necessary for name/group attributes
CiteTB.getQuotedString = function(s) {
var sp = /\s/.test(s); // spaces
var sq = /\'/.test(s); // single quotes
var dq = /\"/.test(s); // double quotes
if (!sp && !sq && !dq) { // No quotes necessary
return s;
} else if (!dq) { // Can use double quotes
return '"'+s+'"';
} else if (!sq) { // Can use single quotes
return "'"+s+"'";
} else { // Has double and single quotes
s = s.replace(/\"/g, '\"');
return '"'+s+'"';
}
}
// Fix up strings for output - capitalize first char, replace underscores with spaces
CiteTB.fixStr = function(s) {
s = s.slice(0,1).toUpperCase() + s.slice(1);
s = s.replace('_',' ');
return s;
}
// Escape spaces and quotes for use in HTML classes/ids
CiteTB.escStr = function(s) {
return s.replace(' ', '-').replace("'", "\'").replace('"', '\"');
}
 
// MISC FUNCTIONS
// Determine which template form is open, and get the template object for it
CiteTB.getOpenTemplate = function() {
var dialogs = $j(".ui-dialog-content.ui-widget-content:visible");
var templatename = $j(dialogs[0]).find(".cite-template").val();
var template = null;
return CiteTB.Templates[templatename];
}
 
// Display the report for the error checks
CiteTB.displayErrors = function(errors) {
$j('#cite-err-report').remove();
var table = $j('<table id="cite-err-report" style="width:100%; border:1px solid #A9A9A9; background-color:#FFEFD5; padding:0.25em; margin-top:0.5em" />');
$j('#editpage-copywarn').before(table);
var tr1 = $j('<tr style="width:100%" />');
var th1 = $j('<th style="width:60%; font-size:110%" />').html(mw.usability.getMsg('cite-err-report-heading'));
var th2 = $j('<th style="text-align:right; width:40%" />');
im = $j('<img />').attr('src', '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Gtk-stop.svg/20px-Gtk-stop.svg.png');
im.attr('alt', mw.usability.getMsg('cite-err-report-close')).attr('title', mw.usability.getMsg('cite-err-report-close'));
var ad = $j('<a id="cite-err-check-close" />').attr('href', '#');
ad.append(im);
th2.append(ad);
tr1.append(th1).append(th2);
table.append(tr1);
$j('#cite-err-check-close').bind('click', function() { $j('#cite-err-report').remove(); });
if (errors.length == 0) {
var tr = $j('<tr style="width:100%;" />');
var td = $j('<td style="text-align:center; margin:1.5px;" />').html(mw.usability.getMsg('cite-err-report-empty'));
tr.append(td);
table.append(tr);
return;
}
for(var e in errors) {
var err = errors[e];
var tr = $j('<tr style="width:100%;" />');
var td1 = $j('<td style="border: 1px solid black; margin:1.5px; width:60%" />').html(err.err);
var td2 = $j('<td style="border: 1px solid black; margin:1.5px; width:40%" />').html(err.msg);
tr.append(td1).append(td2);
table.append(tr);
}
}
} // End of code loaded only on edit
$( initializeRefTools );
15,522

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1376138" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്