"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

6,154 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
added eastern time zone
(ചെ.) (Protected Template:Time: Highly visible template ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite)))
(added eastern time zone)
<includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{1|utc}}}}}
|utc={{CURRENTTIME}}, {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} ([[Coordinated Universal Time|UTC]])
<!--UNIVERSAL TIME COORDINATED-->
|utccet={{#time:H:i|{{{|safesubstTemplate:Time/CET offset}}}CURRENTTIME}}, {{{{{|safesubst#time:}}}CURRENTMONTHNAME}}F j|{{{{{|safesubstTemplate:Time/CET offset}}}CURRENTDAY}}, {{#time:Y|{{{|safesubstTemplate:Time/CET offset}}}CURRENTYEAR}} ([[CoordinatedCentral UniversalEuropean Time|UTCCET]])
|eet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/EET offset}}}} ([[Eastern European Time|EET]])
<!--EUROPE-->
|gmtpst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/GMTPST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/GMTPST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/GMTPST offset}}}} ([[Greenwich MeanPacific Time|GMT]] / [[British Summer TimeZone|BSTPST]])
|cetpst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/CETPST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/CETPST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/CETPST offset}}}} ([[Central EuropeanPacific Time|CET]] / [[Central European Summer TimeZone|CESTPST]])
|eet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}} ([[Eastern European Time|EET]])
<!--INDIA-->
|ist={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}} ([[Indian Standard Time|IST]])
<!--NORTH AMERICA, US PACIFIC-->
|pst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}} ([[Pacific Time Zone|PST]])
|mst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}} ([[Mountain Time Zone|MST]])
|cst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}} ([[Central Time Zone|CST]])
|est={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}} ([[Eastern Time Zone|EST]])
|astist={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/ASTIST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/ASTIST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/ASTIST offset}}}} ([[AtlanticIndian TimeStandard ZoneTime|ASTIST]])
|pmstgmt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/PMSTGMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/PMSTGMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/PMSTGMT offset}}}} ([[UTC−03:00Greenwich Mean Time|PMSTGMT]])
|wgtcst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/WGTCST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/WGTCST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubstTemplate:}}}Time/WGTCST offset}}}} ([[UTC−03:00Central Time Zone|WGTCST]])
|#default={{{{{|safesubst:}}}FormattingError|Error in {{{{{|safesubst:}}}tl|time}}: first argument ('{{{1}}}') is not a valid timezone.}}
|nst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}} ([[Newfoundland Standard Time Zone|NST]])
}} <small>({{purge}})</small></includeonly><noinclude>
|akst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}} ([[Alaska Time Zone|AKST]])
|hst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}} ([[Hawaii-Aleutian Time Zone|HAST]])
|chst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}} ([[Chamorro Time Zone|ChST]])
<!--JAPAN-->
|jst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}} ([[Japan Standard Time|JST]])
<!--CHINA-->
|bt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|
{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}} ([[Beijing time|BT]])
<!--AUSTRALIA-->
|awst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}} ([[Time in Australia|AWST]])
|wit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}} ([[UTC+7|WIT]])
|eit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}} ([[UTC+9|EIT]])
|ntt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}} ([[UTC+9:30|NTT]])
<!--RUSSIA-->
|usz1={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}} ([[Kaliningrad Time|USZ1]])
|msk={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}} ([[Moscow Time|MSK]])
|yekst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}} ([[Yekaterinburg Time|YEKST]])
|omsst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}} ([[Omsk Time|OMSST]])
|krast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}} ([[Krasnoyarsk Time|KRAST]])
|irkst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}} ([[Irkutsk Time|IRKST]])
|yakst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}} ([[Yakutsk Time|YAKST]])
|vlast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}} ([[Vladivostok Time|VLAST]])
|magst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}} ([[Magadan Time|MAGST]])
|#default={{{{{|safesubst:}}}FormattingError|Error in {{{{{|safesubst:}}}tl|time}}: first argument ('{{{1}}}') is not a valid timezone.}}
}} <small>({{purge}})</small></includeonly><noinclude>
{{Documentation}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1286561" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്