"യൂഡികോട്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

980 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു. ഒരോ ക്ലെയിഡിലും ക്രമരഹിതമായ കുടുംബങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രമം തെറ്റിയ പ്രധാന കുടുംബങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
 
* ക്ലേഡ് '''യൂഡിക്കോട്സ്'''
* clade '''eudicots'''
*::: familyകുടുംബം [[Buxaceae]] [+ family [[Didymelaceae]]]
*::: familyകുടുംബം [[Sabiaceae]]
*::: familyകുടുംബം [[Trochodendraceae]] [+ family [[Tetracentraceae]]]
*:: orderവർഗ്ഗം [[Ranunculales]]
*:: orderവർഗ്ഗം [[Proteales]]
*: ക്ലേഡ് '''കോർ യൂഡിക്കോട്സ്'''
*: clade '''core eudicots'''
*:::: familyകുടുംബം [[Aextoxicaceae]]
*:::: familyകുടുംബം [[Berberidopsidaceae]]
*:::: familyകുടുംബം [[Dilleniaceae]]
*::: orderവർഗ്ഗം [[Gunnerales]]
*::: orderവർഗ്ഗം [[Caryophyllales]]
*::: orderവർഗ്ഗം [[Saxifragales]]
*::: orderവർഗ്ഗം [[Santalales]]
*:: cladeക്ലെയ്ഡ് '''[[rosids]]'''
*::::: familyകുടുംബം [[Aphloiaceae]]
*::::: familyകുടുംബം [[Geissolomataceae]]
*::::: familyകുടുംബം [[Ixerbaceae]]
*::::: familyകുടുംബം [[Picramniaceae]]
*::::: familyകുടുംബം [[Strassburgeriaceae]]
*::::: familyകുടുംബം [[Vitaceae]]
*:::: orderവർഗ്ഗം [[Crossosomatales]]
*:::: orderവർഗ്ഗം [[Geraniales]]
*:::: orderവർഗ്ഗം [[Myrtales]]
*::: cladeക്ലെയ്ഡ് '''[[eurosids I]]'''
*:::::: familyകുടുംബം [[Zygophyllaceae]] [+ family [[Krameriaceae]]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Huaceae]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Celastrales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Malpighiales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Oxalidales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Fabales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Rosales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Cucurbitales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Fagales]]
*::: cladeക്ലെയ്ഡ് '''[[eurosids II]]'''
*:::::: familyകുടുംബം [[Tapisciaceae]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Brassicales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Malvales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Sapindales]]
*:: clade ക്ലെയ്ഡ്'''[[asterids]]'''
*:::: orderവർഗ്ഗം [[Cornales]]
*:::: orderവർഗ്ഗം [[Ericales]]
*::: clade ക്ലെയ്ഡ്'''[[euasterids I]]'''
*:::::: familyകുടുംബം [[Boraginaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Icacinaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Oncothecaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Vahliaceae]]''
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Garryales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Solanales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Gentianales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Lamiales]]
*::: clade ക്ലെയ്ഡ്'''[[euasterids II]]'''
*:::::: familyകുടുംബം [[Bruniaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Columelliaceae]] [+ family [[Desfontainiaceae]]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Eremosynaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Escalloniaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Paracryphiaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Polyosmaceae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Sphenostemonacae]]
*:::::: familyകുടുംബം [[Tribelaceae]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Aquifoliales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Apiales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Dipsacales]]
*::::: orderവർഗ്ഗം [[Asterales]]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1122528" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്