"ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
ബ്രിട്ടീഷു്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ നയമാണു് ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക (ഡിവൈഡ് ആന്റ് റൂൾ). ഇന്ത്യിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ബ്രിട്ടീഷു് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ
ശക്തമായ പ്രതികരിച്ചുതുടങ്ങി എന്നു് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷു് [[വൈസ്രേയിവൈസ്രോയി]] [[വെല്ലസ്ലി]] ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുമുസ്ലീം വിഭാഗക്കാരെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഭരണം മുന്നോട്ടു് കൊണ്ടുപോകാൻ
നടപ്പാക്കിയ നയമാണു് ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക.ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം അവരുടെ കോളനി വാഴ്ച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനായി പ്രയോഗിച്ച ഹീനതന്ത്രമായിരുന്നു ഇതു് മത സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ
ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നത്. മതത്തെയും ജാതിവിഭാഗങ്ങളെയും പ്രീണിപ്പിച്ചു വശത്താക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷു്ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചു. ഭാരതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായീ ഭാരതീയർ ഒറ്റകെട്ടായി മുൻപോട്ടു പോകേണ്ട്ട ഒരു
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1093030" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്