സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കു - മറ്റ് ഭാഷകൾ

മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കു എന്ന താൾ ലഭ്യമാണ്.

സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കു എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ഭാഷകൾ