സെന്റിമീറ്റർ-ഗ്രാം-സെക്കന്റ് വ്യവസ്ഥ - മറ്റ് ഭാഷകൾ