വർഗ്ഗം:വധശിക്ഷക്ക് വിധേയരായ തത്വചിന്തകർ - മറ്റ് ഭാഷകൾ