ലൂയിസ് അമ്ലങ്ങളും ലൂയിസ് ക്ഷാരങ്ങളും - മറ്റ് ഭാഷകൾ