മാനവ വികസന സൂചിക - മറ്റ് ഭാഷകൾ

119 മറ്റ് ഭാഷകളിൽ മാനവ വികസന സൂചിക എന്ന താൾ ലഭ്യമാണ്.

മാനവ വികസന സൂചിക എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ഭാഷകൾ