ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് (കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ) - മറ്റ് ഭാഷകൾ