പ്രിപിഷ്മിൻസ്കിയെ ബോറി നാഷണൽ പാർക്ക് - മറ്റ് ഭാഷകൾ