പ്രതിഫലനം (കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്) - മറ്റ് ഭാഷകൾ