ഭാഷകൾ

"പി._കെ._അബ്ദുള്ള_കോയ" എന്ന താൾ നിലവിലില്ല.