പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം - മറ്റ് ഭാഷകൾ