കോറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം - മറ്റ് ഭാഷകൾ