കൃസ്ത്യൻ ഗോട്‌ഫ്രീഡ് ഡാനിയേൽ നീസ് വൺ എസെൻബെക്ക് - മറ്റ് ഭാഷകൾ