ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണും - മറ്റ് ഭാഷകൾ

മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണും എന്ന താൾ ലഭ്യമാണ്.

ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണും എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ഭാഷകൾ