എൽ.ഇ.ഡി. ബാക്ക്‌ലിറ്റ് എൽ.സി.ഡി. ഡിസ്പ്ലേ - മറ്റ് ഭാഷകൾ