മൈം (MIME) തിരയൽ

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം (MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ഡൗൺലോഡ്) 'ഒട്ടക'വും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും.jpg . . 1,081 × 1,620 . . 275 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 19:04, 15 ജൂലൈ 2012
 2. (ഡൗൺലോഡ്) 007 Poster - Dr.No V3.jpg . . 886 × 1,200 . . 189 കെ.ബി. . . Woken a kill . . 02:44, 17 ജൂലൈ 2020
 3. (ഡൗൺലോഡ്) 03089 6959.jpg . . 584 × 498 . . 74 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 14:22, 1 ജൂൺ 2013
 4. (ഡൗൺലോഡ്) 1.jpg.jpg . . 2,304 × 1,536 . . 1,023 കെ.ബി. . . Basheer74 . . 19:50, 13 സെപ്റ്റംബർ 2007
 5. (ഡൗൺലോഡ്) 10-30 എ.എം. ലോക്കൽ കാൾ.jpg . . 287 × 419 . . 62 കെ.ബി. . . Jose Arukatty . . 19:17, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013
 6. (ഡൗൺലോഡ്) 100 2863.jpg . . 2,304 × 1,728 . . 620 കെ.ബി. . . Simynazareth . . 05:39, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2007
 7. (ഡൗൺലോഡ്) 100 Million BC.jpg . . 270 × 400 . . 29 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 15:40, 28 മാർച്ച് 2016
 8. (ഡൗൺലോഡ്) 100px-Cochin Corporation Flag.jpg . . 100 × 69 . . 2 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 02:14, 16 നവംബർ 2014
 9. (ഡൗൺലോഡ്) 101 Chodyangal.jpg . . 385 × 259 . . 31 കെ.ബി. . . Rojypala . . 10:32, 15 ഒക്ടോബർ 2013
 10. (ഡൗൺലോഡ്) 101 Weddings.jpg . . 624 × 298 . . 77 കെ.ബി. . . Jairodz . . 04:02, 23 നവംബർ 2012
 11. (ഡൗൺലോഡ്) 127 Hours Poster.jpg . . 300 × 444 . . 41 കെ.ബി. . . Anoopan . . 11:11, 5 ഫെബ്രുവരി 2011
 12. (ഡൗൺലോഡ്) 12 Angry Men.jpg . . 220 × 338 . . 23 കെ.ബി. . . Superbgogeta . . 18:32, 12 ഏപ്രിൽ 2015
 13. (ഡൗൺലോഡ്) 12 Years a Slave film poster.jpg . . 292 × 432 . . 89 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 17:56, 4 മാർച്ച് 2014
 14. (ഡൗൺലോഡ്) 1491404487431-640218765.jpg . . 1,872 × 3,328 . . 1.87 എം.ബി. . . Shagil Kannur . . 15:03, 5 ഏപ്രിൽ 2017
 15. (ഡൗൺലോഡ്) 1503267 450310071735798 893596975 n (1).jpg . . 720 × 960 . . 30 കെ.ബി. . . Munanas . . 11:32, 7 ജൂൺ 2015
 16. (ഡൗൺലോഡ്) 15konar 213953.jpg . . 170 × 224 . . 12 കെ.ബി. . . Sai K shanmugam . . 08:19, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014
 17. (ഡൗൺലോഡ്) 16 വയതിനിലേ.jpg . . 275 × 363 . . 71 കെ.ബി. . . Ajayrangaraj . . 11:46, 14 ജൂൺ 2020
 18. (ഡൗൺലോഡ്) 1921 poster.jpg . . 176 × 229 . . 13 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 11:19, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010
 19. (ഡൗൺലോഡ്) 1962 ivanovo detstvo.jpg . . 216 × 350 . . 24 കെ.ബി. . . Raghith . . 10:32, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011
 20. (ഡൗൺലോഡ്) 1971 - Beyond Borders poster.jpg . . 261 × 381 . . 31 കെ.ബി. . . Arunsunilkollam . . 13:22, 4 മാർച്ച് 2018
 21. (ഡൗൺലോഡ്) 1983 malayalam film.jpg . . 320 × 153 . . 19 കെ.ബി. . . Alfasst . . 16:43, 22 ഡിസംബർ 2014
 22. (ഡൗൺലോഡ്) 1paise.jpg . . 800 × 400 . . 226 കെ.ബി. . . Bijuneyyan . . 03:22, 23 മേയ് 2007
 23. (ഡൗൺലോഡ്) 2.0 First Look.jpg . . 263 × 379 . . 23 കെ.ബി. . . Sai K shanmugam . . 15:40, 9 മാർച്ച് 2018
 24. (ഡൗൺലോഡ്) 2001Style B.jpg . . 300 × 464 . . 174 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 05:01, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2013
 25. (ഡൗൺലോഡ്) 2002090205570101.jpg . . 273 × 350 . . 26 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 14:28, 30 മേയ് 2013
 26. (ഡൗൺലോഡ്) 2004090201560401.jpg . . 254 × 300 . . 22 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 19:11, 2 ജൂൺ 2013
 27. (ഡൗൺലോഡ്) 20100116Farook.jpg . . 175 × 199 . . 9 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 16:34, 26 ജനുവരി 2012
 28. (ഡൗൺലോഡ്) 2010 Asia Cup Logo.jpg . . 148 × 152 . . 9 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 17:51, 15 ജൂൺ 2010
 29. (ഡൗൺലോഡ്) 2010 ICC World Twenty20 Qualifier.jpg . . 359 × 220 . . 17 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 09:28, 2 മേയ് 2010
 30. (ഡൗൺലോഡ്) 2010asianlogo.jpg . . 288 × 300 . . 12 കെ.ബി. . . Anoopan . . 07:51, 29 ഒക്ടോബർ 2010
 31. (ഡൗൺലോഡ്) 2011cricketworldcupmascot.jpg . . 370 × 356 . . 24 കെ.ബി. . . Wikiwriter . . 22:38, 24 ഡിസംബർ 2010
 32. (ഡൗൺലോഡ്) 2012 Champions League Twenty20 Logo.jpg . . 325 × 216 . . 14 കെ.ബി. . . Feelgreen630 . . 02:12, 10 ഒക്ടോബർ 2012
 33. (ഡൗൺലോഡ്) 2012 Poster.jpg . . 440 × 660 . . 104 കെ.ബി. . . Saul0fTarsus . . 03:05, 17 നവംബർ 2009
 34. (ഡൗൺലോഡ്) 20160417 145443.jpg . . 4,128 × 2,322 . . 3.03 എം.ബി. . . Ananth sk . . 17:33, 25 ഏപ്രിൽ 2016
 35. (ഡൗൺലോഡ്) 2017 ICC Champions Trophy official logo.jpg . . 220 × 220 . . 10 കെ.ബി. . . Ananth sk . . 11:20, 24 മേയ് 2017
 36. (ഡൗൺലോഡ്) 2046-poster.jpg . . 338 × 450 . . 44 കെ.ബി. . . Vinesh pushparjunan . . 18:01, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011
 37. (ഡൗൺലോഡ്) 20th സെഞ്ചുറി ഫോക്സ്.jpg . . 1,596 × 800 . . 1.18 എം.ബി. . . AthulKriZz . . 13:22, 17 ജൂൺ 2017
 38. (ഡൗൺലോഡ്) 21JumpStreetfilm.jpg . . 300 × 450 . . 51 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 22:42, 16 ജനുവരി 2013
 39. (ഡൗൺലോഡ്) 21 Sarfarosh - Saragarhi 1897 title card.jpeg . . 483 × 206 . . 22 കെ.ബി. . . Jadan.r.jaleel . . 14:53, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020
 40. (ഡൗൺലോഡ്) 220px-OrkutOruOrmakkoot.jpg . . 220 × 118 . . 11 കെ.ബി. . . Jairodz . . 12:31, 5 ജനുവരി 2012
 41. (ഡൗൺലോഡ്) 220px-Ponmuttayidunna Tharavu Poster.jpg . . 220 × 275 . . 26 കെ.ബി. . . Ananth sk . . 05:43, 3 മേയ് 2016
 42. (ഡൗൺലോഡ്) 220px-Villain 2017 film poster.jpg . . 220 × 321 . . 27 കെ.ബി. . . Ananth sk . . 19:23, 3 നവംബർ 2017
 43. (ഡൗൺലോഡ്) 220px-Vitaebella.jpg . . 220 × 329 . . 28 കെ.ബി. . . Benhur baiju . . 16:44, 21 ഫെബ്രുവരി 2015
 44. (ഡൗൺലോഡ്) 2410200915718239.jpg . . 200 × 279 . . 24 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 15:47, 2 ജൂൺ 2013
 45. (ഡൗൺലോഡ്) 24 (2016 film) poster.jpg . . 313 × 490 . . 30 കെ.ബി. . . Arunsunilkollam . . 16:00, 7 മേയ് 2016
 46. (ഡൗൺലോഡ്) 2JRD TATA PHOTO.jpg . . 200 × 319 . . 20 കെ.ബി. . . Anoopan . . 18:00, 9 ജനുവരി 2008
 47. (ഡൗൺലോഡ്) 2 States - The Story Of My Marriage.jpg . . 364 × 578 . . 93 കെ.ബി. . . Rojypala . . 06:38, 9 നവംബർ 2011
 48. (ഡൗൺലോഡ്) 310 to Yuma poster.jpg . . 306 × 453 . . 32 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 10:15, 1 ഒക്ടോബർ 2010
 49. (ഡൗൺലോഡ്) 36843469 134352697834.jpg . . 159 × 197 . . 4 കെ.ബി. . . ബിപിൻ . . 15:53, 5 ജനുവരി 2016
 50. (ഡൗൺലോഡ്) 37 bob-log.jpg . . 271 × 271 . . 58 കെ.ബി. . . Simynazareth . . 17:35, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2006

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ/image/jpeg" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്