മൈം (MIME) തിരയൽ

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം (MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

  1. 1 മുതൽ #8 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 8 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ഡൗൺലോഡ്) Bulbul sings.ogg . . 0 × 0 . . 29 കെ.ബി. . . അപ്പു . . 07:46, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2007
  2. (ഡൗൺലോഡ്) Karadikali pattu.ogg . . 0 × 0 . . 2.11 എം.ബി. . . Fotokannan . . 05:58, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2012
  3. (ഡൗൺലോഡ്) Love Theme From The Godfather.ogg . . 0 × 0 . . 297 കെ.ബി. . . Mmlabeeb . . 03:39, 13 ജൂൺ 2009
  4. (ഡൗൺലോഡ്) Song-101-JW-Songbook.ogg . . 0 × 0 . . 176 കെ.ബി. . . Rsvkjafs6ias432t . . 15:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2011
  5. (ഡൗൺലോഡ്) Song-88-JW-songbook.ogg . . 0 × 0 . . 183 കെ.ബി. . . Rsvkjafs6ias432t . . 15:36, 15 ഫെബ്രുവരി 2011
  6. (ഡൗൺലോഡ്) Pancharatna.ogg . . 320 × 240 . . 23.93 എം.ബി. . . Fotokannan . . 02:58, 1 ഏപ്രിൽ 2018
  7. (ഡൗൺലോഡ്) Vijayakumari o madhavan3.ogg . . 320 × 240 . . 25.42 എം.ബി. . . Fotokannan . . 12:51, 14 നവംബർ 2019
  8. (ഡൗൺലോഡ്) കെയിൻ ഓഫ് റാത്ത്.ogg . . 320 × 240 . . 4.04 എം.ബി. . . Fotokannan . . 12:55, 6 ജനുവരി 2019

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ/application/ogg" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്