ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Texvc2LaTeXBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 16:30, 14 ജൂൺ 2018 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 13,069
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 190
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org16:29, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
als.wikipedia.org16:29, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
am.wikipedia.org16:30, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
an.wikipedia.org16:30, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org15:47, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
ar.wikibooks.org16:45, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ary.wikipedia.org21:01, 21 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org18:29, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52bot
as.wikipedia.org16:30, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org16:30, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bar.wikipedia.org16:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org16:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be-tarask.wikipedia.org21:51, 3 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikipedia.org16:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
bg.wikipedia.org18:07, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
bg.wikibooks.org15:04, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org16:33, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bs.wikipedia.org16:33, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ca.wikipedia.org18:22, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)160bot
ca.wikibooks.org16:31, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ckb.wikipedia.org16:34, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
co.wikipedia.org16:34, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org15:31, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
cs.wikiversity.org15:04, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikipedia.org16:35, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikipedia.org18:06, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
da.wikibooks.org15:05, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org16:35, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:30, 14 ജൂൺ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)1,490autoreview, bot
de.wikibooks.org14:40, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)285
de.wikiquote.org15:09, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org14:50, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
de.wikiversity.org14:53, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)901
de.wiktionary.org15:05, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org18:07, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
el.wikibooks.org16:46, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org16:46, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wiktionary.org15:06, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org16:37, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org17:20, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,462bot
en.wikibooks.org14:24, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
en.wikiversity.org21:45, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
eo.wikipedia.org18:30, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
es.wikipedia.org09:32, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)493
es.wikibooks.org16:26, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
es.wikisource.org10:39, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org16:27, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
es.wiktionary.org15:06, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikipedia.org13:44, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
et.wikibooks.org10:39, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org12:12, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
eu.wikibooks.org10:40, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org15:32, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92bot
fa.wikibooks.org16:47, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org18:31, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
fo.wikipedia.org16:38, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org16:38, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikipedia.org11:23, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)551bot
fr.wikibooks.org16:23, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fr.wikisource.org16:18, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiversity.org16:18, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
ga.wikipedia.org16:38, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org16:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org12:11, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36bot
gl.wiktionary.org16:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org16:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org16:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1bot
hak.wikipedia.org16:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org15:48, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251bot
he.wikibooks.org16:47, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
he.wikisource.org16:48, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wiktionary.org21:18, 4 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,822
hi.wikipedia.org13:46, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
hr.wikipedia.org14:17, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26bot
hu.wikipedia.org18:25, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129trusted
hu.wikibooks.org16:49, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org16:50, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org13:46, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
hy.wikisource.org16:52, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hyw.wikipedia.org10:36, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikipedia.org16:40, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org14:13, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35bot
id.wikibooks.org16:53, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ilo.wikipedia.org16:40, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org10:43, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org16:41, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
is.wikibooks.org16:41, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org11:24, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)399
it.wikibooks.org16:27, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
it.wikisource.org10:40, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org16:27, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
it.wiktionary.org16:54, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org10:15, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172bot
ja.wikibooks.org16:30, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ka.wikipedia.org16:41, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kk.wikipedia.org16:42, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
km.wikipedia.org16:42, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kn.wikipedia.org16:43, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikipedia.org17:40, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68bot
ko.wikiversity.org15:07, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
la.wikipedia.org16:43, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wiktionary.org16:43, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org16:44, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lmo.wikipedia.org16:44, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org16:30, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org13:48, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
lv.wikipedia.org16:44, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
www.mediawiki.org16:30, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org16:30, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org12:12, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ml.wikipedia.org16:45, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org16:45, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org16:45, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ms.wikipedia.org16:46, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mt.wikipedia.org16:46, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org16:46, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org16:46, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org16:46, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org10:37, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org21:39, 31 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)206bot
nl.wikibooks.org16:29, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wiktionary.org15:08, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org10:33, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
no.wikipedia.org15:30, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
no.wikibooks.org15:08, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikisource.org16:48, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org16:48, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikipedia.org16:48, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pcd.wikipedia.org16:48, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:29, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)378
pl.wikibooks.org16:29, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
pl.wikiquote.org15:09, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org22:03, 21 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org15:10, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikipedia.org16:49, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org10:35, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org16:49, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org16:25, 1 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304bot
pt.wikibooks.org16:29, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
pt.wikiversity.org16:44, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
qu.wikipedia.org16:50, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org10:15, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ro.wikibooks.org16:44, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org16:50, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org13:46, 3 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)428bot, uploader
ru.wikibooks.org16:44, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ru.wikisource.org15:11, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org15:11, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sco.wikipedia.org16:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org16:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
si.wikipedia.org16:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org12:12, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
sl.wikipedia.org12:12, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40bot
sn.wikipedia.org16:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org14:50, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org16:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5editor, reviewer
sq.wikibooks.org16:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org18:26, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
sr.wiktionary.org17:03, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
su.wikipedia.org16:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikipedia.org21:33, 30 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
sv.wikibooks.org17:04, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikisource.org17:04, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org12:12, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ta.wiktionary.org10:42, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org16:51, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
te.wikipedia.org16:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikipedia.org16:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org13:50, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32bot
tl.wikipedia.org16:53, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org20:13, 2 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54bot
tt.wikipedia.org16:53, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikipedia.org10:17, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)288bot
uk.wikibooks.org17:05, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org16:53, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ur.wikibooks.org16:54, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org14:16, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45autopatrolled
vi.wikibooks.org15:12, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org17:41, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org16:54, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org16:55, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org16:55, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org10:38, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org10:38, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org22:40, 21 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
zh.wikipedia.org21:19, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)276bot
zh.wikibooks.org17:05, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikisource.org17:06, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikiversity.org17:06, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org17:06, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0