ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Sbkkerala
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:36, 26 നവംബർ 2014 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 72
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 12
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org07:32, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org09:36, 26 നവംബർ 2014തറവാട് വിക്കി(?)61
en.wikibooks.org07:51, 6 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org15:18, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org07:22, 1 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org09:14, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org01:31, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:00, 26 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:36, 26 നവംബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ml.wikiquote.org05:10, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org05:50, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org15:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0