ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Keerthana p
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:36, 13 മേയ് 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 17
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org13:37, 13 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org13:53, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org13:36, 13 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:37, 13 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:36, 13 മേയ് 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)1
ml.wikisource.org08:34, 18 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:35, 18 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:52, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0