ഹൈന്ദവവേദാന്തത്തിൽ ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തി നേടിയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണു് പരബ്രഹ്മം. കാണായ പ്രപഞ്ചത്തെ 'ഇദം' എന്നും അതിനു കാരണമായ നിത്യവും സത്യവുമായ ചൈതന്യത്തെ 'തത്' എന്നും വേദാന്തികൾ വിളിക്കുന്നു. 'തത്' എന്ന ആശയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണു് പരബ്രഹ്മം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരബ്രഹ്മം&oldid=3277168" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്