• നിവർന്നിരിക്കുക.
  • വലതുകാൽ മടക്കി ഇടതു തുടയുടെ മേലെ വയ്ക്കുക.
  • ഇടതുകാൽ മടക്കി വലതു തുടയുടെ മേലെ വയ്ക്കുക.
  • കാല്പാദങ്ങളുടെ അടിവശം മുകളിലേക്കായിരിക്കണം.
  • ഉപ്പൂറ്റികൾ വയറിനോട് ചേർന്നിരിക്കണം.
  • .കാൽ മുട്ടുകൾ തറയിൽ തൊട്ടിരിക്കണം.
  • കൈകൾ ചിന്മുദ്രയിൽ പിടിച്ച് അതത് കാൽമുട്ടുകളിൽ വയ്ക്കുക.

അവലംബംതിരുത്തുക

  • Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati
  • Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkarngar
  • The path to holistic health – B.K.S. Iiyenkarngar, DK books
  • യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഡീ.സി. ബുക്സ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പത്മാസനം&oldid=3822836" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്