നാരദൻ

ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രം
(നാരദമഹർഷി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രമാണ് നാരദൻ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായ നാരദന്റെ ജനനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മടിയിൽ നിന്നാണ്‌ .

നാരദൻ

മഹാഭാരതത്തിൽ

മഹാഭാരതത്തിൽ, നാരദനെ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അറിയുന്നവനായും ചരിത്രവും പുരാണങ്ങളും പരിചയമുള്ളവനുമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉച്ചാരണം, വ്യാകരണം, ഗദ്യം, പദങ്ങൾ, മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ ആറ് അംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാവീണ്യമുണ്ട്. എല്ലാ സ്വർഗ്ഗീയ ജീവികളും അവന്റെ അറിവിനായി അവനെ ആരാധിക്കുന്നു - പുരാതന കൽപങ്ങളിൽ (കാലചക്രങ്ങൾ) സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ നന്നായി അറിയുകയും ന്യായ (നീതി) യും ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സത്യവും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അനുരഞ്ജന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ മാസ്റ്ററാണ്, പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൊതുവായ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളെ വേഗത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. അവൻ വാക്ചാതുര്യവും ദൃഢനിശ്ചയവും ബുദ്ധിശക്തിയും ശക്തമായ ഓർമ്മശക്തിയും ഉള്ളവനാണ്. ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും അവനറിയാം; അവൻ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് അനുമാനങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ താഴ്ന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉയർന്നതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യമുണ്ട്. 5 വക്താക്കൾ അടങ്ങുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിലോജിസ്റ്റിക് പ്രസ്താവനകളുടെ ശരിയും തെറ്റും വിലയിരുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനാണ്. മതം, സമ്പത്ത്, സുഖം, മോക്ഷം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സകലതിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവനുണ്ട്. തർക്കിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബൃഹസ്പതിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അദ്ദേഹം പ്രാപ്തനാണ്. അദ്ദേഹം തത്ത്വചിന്തയുടെ സാംഖ്യ, യോഗ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്, യുദ്ധത്തിന്റെയും ഉടമ്പടിയുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവഗാഹമുണ്ട്, നേരിട്ടുള്ള അറിവിലല്ല, കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനാണ്. ഒരു ഉടമ്പടി, യുദ്ധം, സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾ, ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ പോസ്റ്റുകളുടെ പരിപാലനം, പതിയിരുന്ന് ആക്രമണം, കരുതൽ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആറ് ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പഠനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും അദ്ദേഹം സമർത്ഥനാണ്. അവൻ യുദ്ധത്തോടും സംഗീതത്തോടും താൽപ്പര്യമുള്ളവനാണ്, ഒരു ശാസ്ത്രമോ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനരീതിയോ ഉപയോഗിച്ച് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല

നാരദന്റെ പല ജന്മങ്ങൾ

തിരുത്തുക

നാരദന് പ്രധാനമായി ഏഴ് ജന്മങ്ങളാണ്‌‍ പുരാണങ്ങളിൽ കാ‍ണുന്നത്. ആദ്യം ബ്രഹ്മപുത്രനായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ബ്രഹ്മ ശാ‍പമേറ്റ് ഉപബർഹണൻ എന്ന ‍ഗന്ധർവനായി ജനിച്ചു. പിന്നീട് ദ്രുമിള ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായി നാരദൻ എന്ന പേരിൽ ജനിച്ചു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മപുത്രനായി നാരദനെന്ന പേരിൽ മാലതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കുരങ്ങായി മരിച്ചു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മപുത്രനായി ദക്ഷന്റെ ശാ‍പമേറ്റു. അതിനു ശേഷം ദക്ഷപുത്രനായും ഒരു പുഴുവായും ജന്മമെടുത്തു.

ഇത്ര സാർവ്വത്രികമായി പുരാണങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രമില്ല. രാമായണ രചനയ്ക്ക് വാല്മീകിക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്തത് നാ‍രദനായിരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു. നാരദന്റെ പര്യായങ്ങളായി ബ്രഹ്മർഷി, ദേവർഷി, സുരർഷി ആദിയായ പദങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാരദൻ എന്നാൽ നരനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നല്കുന്നവൻ എന്നാണ്

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നാരദൻ&oldid=4089466" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്