ബുദ്ധമതപണ്ഡിതനും ദാർശനികനുമായിരുന്നു ദിഗ്നാഗൻ(c. 480 – c. 540 CE).ഭാരതീയ ന്യായദർശനങ്ങളെയും ബൗദ്ധന്യായകരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രമാണസമുച്ചയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായ ദിഗ്നാഗൻ പ്രത്യക്ഷ-അനുമാന ന്യായങ്ങളുടെ മുഖ്യശില്പി എന്ന നിലയിലും പരിഗണിയ്ക്കപെടുന്നുണ്ട്.[1]

പ്രധാനകൃതികൾതിരുത്തുക

  • Alambana-parīkṣā, (The Treatise on the Objects of Cognition)
  • Abhidharmakośa-marma-pradīpa - a condensed summary of Vasubandhu's seminal work
  • A summary of the Aṣṭasāhasrika-prajñāpāramitā sūtra
  • ത്രികാല-പരീക്ഷ
  • ന്യായ-മുഖ

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Zheng Wei-hong; Dignāga and Dharmakīrti: Two Summits of Indian Buddhist Logic. Research Institute of Chinese Classics; Fudan University; Shanghai, China
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദിഗ്_നാഗൻ&oldid=2448815" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്