മണ്ഡലാകൃതിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൈന്യം, എട്ടുചുറ്റുകളോടും ഒറ്റമാർഗ്ഗത്തോടുംകൂടിയ സൈന്യവിന്യാസരീതി

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചക്രവ്യൂഹം&oldid=2282332" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്