ഇന്ത്യയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിൽനിന്നും (1486–1534) പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ ഹിന്ദു മത പ്രസ്ഥാനമാണ് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവമതം. ഇത് ( ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യം, ബംഗാളി വൈഷ്ണവിസം, [1] അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ വൈഷ്ണവിസം ) എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു.. "ഗൌഡീയ" എന്ന പദംകൊണ്ട് ഗൌഡ മേഖലയിലെ (ഇന്നത്തെ ബംഗാൾ / ബംഗ്ലാദേശ്) വൈഷ്ണവ ആരാധന യെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഭഗവദ്ഗീത, ഭാഗവത പുരാണ പോലുള്ള ഗ്രന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാലഗോസ്വാമി തുടങ്ങിയ ചൈതന്യമഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ വൈഷ്ണവാരാധനാ ക്രമം ആണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. [2] [3]

ഗൌഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ രാധയുടെയും ആൻഡ് കൃഷ്ണന്റെയും ഭക്തി ആരാധന (ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമാണ്. രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അവരുടെ പല ദൈവിക അവതാരങ്ങളും ഇവരുടെ ആരാധനാ മൂർത്തി കൾ ആകുന്നു. രാധയും കൃഷ്ണനുമാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മൂർത്തീകരണങ്ങൾ . . ഈ ആരാധന രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും വിശുദ്ധനാമങ്ങളായ " ഹരേ ", " കൃഷ്ണ ", ഹരേ " രാമ " എന്നിവ ആലപിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം എന്നും വിളിക്കുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനം ആണ് പൂജനരീതി. സാധാരണയായി കീർത്തൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ (മന്ത്രം) രൂപത്തിലാണ് ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മ-മാധവ-ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ യജമാനന്മാരുടെ ( ഗുരുക്കളുടെ ) പിന്തുടർച്ചയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയവും ദാർശനികവുമായ അടിത്തറയാണ് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവമതം

വിഷ്ണുവിന്റെയോ കൃഷ്ണന്റെയോ പല രൂപങ്ങളും ഏക പരമാധികാരിയായ ആദിപുരുഷന്റെ വിപുലീകരണങ്ങളോ അവതാരങ്ങളോ ആയി കാണുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു ഏകദൈവ പാരമ്പര്യമായി വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നു.

ദാർശനിക ആശയങ്ങൾ തിരുത്തുക

ജീവജാലങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ തത്ത്വചിന്ത അനുസരിച്ച്, ബോധം ദ്രവ്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, പകരം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. [4] എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ( ജീവകൾ ) അവയുടെ നിലവിലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് - ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം ഒരു പ്രത്യേക തുടക്കമോ അവസാനമോ ഇല്ലാതെ ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതും അവഗണിക്കാനാവാത്തതുമാണ്. [5]മായാ ലോകത്ത് ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ഈ സാങ്കല്പികലോകത്ത് ജനിമൃതികളിൽ പെട്ടുഴന്ന് 8400000ത്തോളം വരുന്ന വിവിധ ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തോ മറ്റു ലോകത്തൊ കർമ്മസിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചും വാസനാബലം അനുസരിച്ചും ജനിച്ച് മരിക്കുന്നു. . ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന സംസാരം എന്ന ആശയവുമായി ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഈ സംസാര പ്രക്രിയയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ( മോക്ഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) വിവിധ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ നേടാനാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഗൌഡീയ വൈഷ്ണവമതം ഭക്തിയെ, കൃഷ്ണനിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ, ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തേക്കാൾ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം,ആയി കാണുന്നു.

പരമോന്നത വ്യക്തി (ദൈവം) തിരുത്തുക

ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവമതത്തെ മറ്റ് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന നിർവചിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത അവർ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഭഗവതപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള കൃഷ്‌ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ", അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "കൃഷ്ണൻ ദൈവം തന്നെ". എന്ന ഉദ്ധരണികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്, "

അചിന്തനീയമായ ഏകത്വവും വ്യത്യാസവും തിരുത്തുക

ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിപ്പിച്ച ഗൗഡീയ വൈഷ്ണ തത്ത്വചിന്തയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് അചിന്ത ഭേദ അഭേദ എന്ന ആശയം, ഇത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ആത്മാവിന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ "അചിന്തനീയമായ ഏകത്വവും വ്യത്യാസവും" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ആത്മാവിനു കൃഷ്ണനുമായും, കൃഷ്ണനു മറ്റ് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളുമായുള്ള ബന്ധവും (അതായത് ഭൗതിക ലോകം) വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. [6]

ഗുണനിലവാരത്തിൽ, ആത്മാവിനെ ( ജീവ ) ദൈവവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അളവനുസരിച്ച് പരിമിതരൂപമുള്ള വ്യക്തിഗത ജീവികൾ പരിധിയില്ലാത്ത പരമമായ വ്യക്തിയുമായി (ദൈവം) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അനന്തമാണെന്നോ അഗണ്യരാണെന്നോ പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം (ഒരേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ഐക്യവും വ്യത്യസ്തവുമാണ്) മനുഷ്യ മനസ്സിന് അചിന്തനീയമാണ്, പക്ഷേ ഭക്തി യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ തത്ത്വചിന്ത ഹിന്ദു തത്ത്വചിന്തയുടെ രണ്ട് എതിർ വാദങ്ങളുടെ ഒരു സംഗമമായി വർത്തിക്കുന്നു, ശുദ്ധമായ അദ്വൈതം (ദൈവവും ആത്മാവും ഒരു അസ്തിത്വമായി), ശുദ്ധമായ ദ്വൈതവാദം (ദൈവവും ആത്മാവും തികച്ചും വേറിട്ടത്).എന്നീ ചിന്താധാരകൾ ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വചിന്ത പ്രധാനമായും പഴയ വേദാന്ത വിദ്യാലയം വിശിഷ്ടാദ്വൈതം എന്നിവ ആചരിച്ച പാരമ്പര്യങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വൈഷ്ണവമതത്തിൽ തന്നെ നാരായണനേക്കാളും ബംഗാളിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. . പ്രായോഗികമായി, ഗൌഡീയ വൈഷ്ണവ തത്ത്വചിന്ത ദ്വൈതപ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ്. അടുത്തകാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച ദൈവശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യമായ മധ്വാചാര്യ ന്റെ ദ്വൈത വേദാന്തത്തോട്പൊതുവായി കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ട് .

ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഭക്തി യോഗ തിരുത്തുക

ഭക്തിജീവിതത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയയെ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തി-യോഗ പ്രക്രിയയുടെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വൈദി ഭക്തിയും , രാഗാനുഗ ഭക്തിയും ആണ്. വൈദി ഭക്തി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ( സാധന ) . എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ഭക്തിസേവനമാണ്, രാഗാനുഗഭക്തിയാകട്ടെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള നിസ്വാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ സ്വമേധയാ ഉള്ള ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു അയാൾ തന്റെ ഇഷ്ടദൈവത്തെ ( കൃഷ്ണന്റെതിരഞ്ഞെടുത്ത രൂപമോ അവതാരമോ ) മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചൈതന്യമഹാപ്രഭു നിമ്മലമായ ആത്മാവിനെ പ്പറ്റി പരയുന്നു. അദ്ദേഹം പൊടിപിടിച്ച വൃത്തികെട്ട സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഉദാഹരണം നൽകുന്നു. മനമാകുന്ന സ്ഥലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. [7] ഈ ശുദ്ധീകരണകാലം വലിയതോതിൽ നടക്കുന്നത് മന്ത്രോച്ചാരണം, പാടിയും ആടിയും രാധ കൃഷ്ണ ന്റെ പേരുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും, ഹരേ കൃഷ്ണ (മന്ത്രം) ജപിച്ചും ആണ്. പരിശീലകർ ദിവസേന ചൊല്ലുകയും ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും മണിക്കൂറുകളോളം. പാരമ്പര്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത അനുയായികളിലൊരാളായ ഹരിദാസ താക്കൂർ ഓരോ ദിവസവും 300,000 വിശുദ്ധനാമങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. [8]

ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതരീതിയും തിരുത്തുക

ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർ ഒരു ലാക്ടോ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നു, മത്സ്യവും മുട്ടയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം മൃഗ മാംസങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയും വലിയ അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷകനിൽ കൂടുതൽ താമസിക ബോധം വളർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവരും കഫീൻ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ലഹരിയാണെന്നും ആസക്തി ഉള്ളതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. [9]

നിരവധി ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും സന്യാസിമാരായി ( ബ്രഹ്മചര്യ ) ജീവിക്കും.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

 
A murti of Chaitanya in ISKCON temple, Mayapur

ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരുത്തുക

ചൈതന്യമഹാപ്രഭു (18 ഫെബ്രുവരി 1486 – 14 ജൂൺ 1534[10])വൈഷ്ണവിസം സ്ഥാപിച്ച ബംഗാളി ആത്മീയ അധ്യാപികനായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ( കൈതന്യ, ഐ‌എ‌എസ്‌ടി Caitanya Mahāprabhu ; 18 ഫെബ്രുവരി 1486 - 14 ജൂൺ 1534 [11] ). ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണത എങ്ങനെ നേടാമെന്നും ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കൃഷ്ണനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും കരുണയുള്ള പ്രകടനമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത പുരാണത്തെയും ഭഗവദ്‌ഗീതയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്തി യോഗ (ദൈവത്തോടുള്ള സ്‌നേഹഭക്തി എന്നർത്ഥം) വൈഷ്ണവ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു ചൈതന്യ. വിഷ്ണുവിന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹത്തെ കൃഷ്ണനായി ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ജനപ്രിയമാക്കി [12] സംസ്കൃതത്തിൽ സിക്സസ്തകം (എട്ട് ഭക്തി പ്രാർത്ഥനകൾ) രചിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ ഗ ud ഡിയ വൈഷ്ണവൻ, രാധയുടെ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും നിറവും ഉള്ള ഒരു കൃഷ്ണനായി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. [13]

ആദ്യകാല വളർച്ച തിരുത്തുക

മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യം സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരോധാനത്തിനുശേഷം ഇന്ന് നാം കൂടുതലായി കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചു. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്വൈത ആചാര്യയുടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മറ്റ് അനുയായികളുടെയും പിൻ തുടർച്ചക്കാർ ഈ സിദ്ധാന്തം ബംഗാളിലുടനീളമുള്ള ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു,

ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ അനുയായികളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആറ് ഗോസ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെട്ട കുറച്ചുപേരോട് തന്റെ ഭക്തരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ അവരുടെ രചനകളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ ദൈവശാസ്ത്രം ദിവ്യ ദമ്പതികളായ രാധയോടും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഭക്തന്റെ ബന്ധത്തെ ഊന്നിപ്പറയുകയും രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആൾരൂപമായി ചതന്യനെ നോക്കികാണുകയും ചെയ്തു. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി എന്നിവരായിരുന്നു ആ ആറ് പേർ. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ, ആറ് ഗോസ്വാമികളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയ നരോത്തമ, ശ്രീനിവാസ, ശ്യമാനന്ദ എന്നിവർ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും ഉടനീളം ദൈവശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

നിത്യാനന്ദ രാമയുടെ ഭാര്യ,ജഹ്നവ ഥകുരനി അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഖെതുരി ഉത്സവത്തിനാണ് (ഏകദേശം 1574), [14] ആദ്യമായി ചൈതന്യ മഹപ്രഭു അനുയായികളിൽ വിവിധ ശാഖകളിലെ നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചു വന്നുകൂടിയത്. അത്തരം ഉത്സവങ്ങളിലൂടെ, സംഘടിത പാരമ്പര്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ശാഖകളുമായി അതാത് ദൈവശാസ്ത്രപരവും പ്രായോഗികവുമായ സൂക്ഷ്മതകൾ പരിചയപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, പാരമ്പര്യം അതിന്റെ ബഹുവചന സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ കേന്ദ്ര അധികാരമില്ല. വൈഷ്ണവ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ശാഖയായ ഗൌഡീയ വൈഷ്ണവ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപനത്തിനു .ഖെതുരി ഉത്സവം സഹായിക്കുന്നു.

17 മുതൽ 18 വരെ നൂറ്റാണ്ട് തിരുത്തുക

 
Pancha-Tattva deities: Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhara and Srivasa, installed in a Gaudiya Vaishnava temple

17 മുതൽ 18 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയിലും ജനപ്രീതിയിലും പൊതുവായ ഇടിവുണ്ടായതായി ഗൗഡീയമത ചരിത്രകാരന്മാർ വാദിക്കുന്നു. [15] മതബോധനത്തിനുണ്ടായ കുറവും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അപഭ്രംശങ്ങളുടെ ഐക്യമില്ലായ്മയും ഇതിനു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ അപസമ്പ്രദാനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാഗ-വർത്മ-ചന്ദ്രിക പോലുള്ള കൃതികളിലൂടെ രാഗാനുഗഭക്തിയുടെ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ഉപദേശപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ വലിയ യോഗ്യത നേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ബാലദേവ വിദ്യഭൂഷൻ വേദാന്ത സൂത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാമ്യവനത്തിലെ സിദ്ധ ജയകൃഷ്ണ ദാസ് ബാബാജി, ഗോവർദ്ധനിലെ സിദ്ധ കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു. പാരമ്പര്യത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന ആന്തരിക ആരാധന രീതിയുടെ ( രാഗഭജൻ )അധ്യാപകനായി വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമൻ, വൃന്ദാവനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നിലവിലെ ഭക്തി പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന വിധാതാവാണ്.

ബംഗാളിലെ ചൈതന്യയുടെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഹരിദാസ താക്കൂറും ജന്മനാ മുസ്ലീങ്ങളായ പലരും പങ്കെടുത്തു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭക്തിവിനോദ താക്കൂറിന്റെ വിശാലമായ ഈ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് ഈ തുറന്ന നിലയ്ക്ക് നല്ല ഉത്തേജനം ലഭിക്കുകയും അത്. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ തന്റെ ഗൗഡിയ മതത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. [16]

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നവോത്ഥാനം തിരുത്തുക

 
Sri Gaudiya Math (Kolkata, estd. 1930) is formed headquarter of Gaudiya Math, now headquarter of Gaudiya Mission.

ഈ കാലഘട്ടത്തെത്തുടർന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു നവോത്ഥാനം. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരുമായി ഡെപ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഭക്തിവിനോദ താക്കൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രസംഗകന്റെ ശ്രമമാണ് ഈ മാറ്റം പ്രധാനമായും സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഭക്തിവിനോദ താക്കൂറിന്റെ മകൻ ഒരു പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും വളരെയധികം സ്വാധീനമുള്ള വൈഷ്ണവ പ്രസംഗകനുമായി വളർന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടു . മൊത്തത്തിൽ, ഭക്തിസിദാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ 1918 ൽ ഗൗഡീയമഠവും പിന്നീട് ഇന്ത്യ, ബർമ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അറുപത്തിനാല് ഗൗഡീയ മത മഠങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു. 'ഗൗഡീയ മിഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ' എന്ന പേരിൽ 1933 ൽ ലണ്ടനിൽ ആദ്യത്തെ ലണ്ടൻ പ്രസംഗകേന്ദ്രം (ലണ്ടൻ ഗ്ലൗസ്റ്റർ ഹൗസ്, കോൺവാൾ ഗാർഡൻ, ഡബ്ല്യു 7 സൗത്ത് കെൻസിംഗ്ടൺ) ആരംഭിച്ചു. [17]

ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ മരണശേഷം (1 ജനുവരി 1937), ഒരു തർക്കം ആരംഭിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ഗൗഡീയ മഠമിഷൻ രണ്ട് ഭരണസംഘടനകളായി വിഭജിക്കുകയും അവ സ്വന്തമായി പ്രചരണം തുടരുകയും ചെയ്തു. ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിൽ അവർ ഈ 64 ഗൗഡീയ മതകേന്ദ്രങ്ങളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചു. ശ്രീല ഭക്തി വിലാസ തീർത്ഥ മഹാരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഠം ബ്രാഞ്ച്. ഗൗഡിയ മിഷന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അനന്ത വാസുദേവ് പ്രഭു ആയിരുന്നു, ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ സന്യാസ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രീല ഭക്തി പ്രസാദ് പുരി മഹാരാജ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. [18] [19] [20]

ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ രണ്ട് മഠങ്ങളുടെയും ആത്മാവിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ ദൗത്യം വിപുലീകരിക്കാൻ പ്രചോദിതരായി, സ്വന്തം മഠങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിലീക്ക് ഗൗഡീയ മതവൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോയി. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സമൂഹം, ' ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ' (ഇസ്‌കോൺ) ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രസംഗ ദൗത്യം തുടരുന്നു.

ഗൗഡീയവും മറ്റ് വൈഷ്ണവ മതങ്ങളും തിരുത്തുക

പൊതുവായ ഒരു കൂട്ടം അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവത്തെ മറ്റ് വൈഷ്ണവ പാഠശാഖകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന നിരവധി ദാർശനിക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്:

 • ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവത്തിൽ, കൃഷ്ണനെ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഉറവിടം, അവന്റെ അവതാരമായിട്ടല്ല. ഇത് പ്രധാനമായും ഭാഗവത പുരാണത്തിലെ 1.3.28 വാക്യത്തെയും ( കൃഷ്‌ണസ്തു ഭഗവൻ സ്വയം ) [21] മറ്റ് തിരുവെഴുത്തുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ വിശ്വാസം നിംബാർക്കനും വല്ലഭന്റെയും ആശയങ്ങൾ ഇവർ പങ്കുവെക്കുന്നു, പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായി കാണുന്ന രാമാനുജ, മാധവ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
 • കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയായി, ലക്ഷ്മിയും സീതയും ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടമായി രാധയെ കാണുന്നു.
 • ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിനെ നിലവിലെ കാലത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനായി ജനിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അവതാരം പോലെ ഇവർ കണക്കാക്കുന്നു. ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ ചൈതന്യനെ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തനായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനോ അവതാരമോ അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രമനുസരിച്ച് ചൈതന്യൻ പരസ്യമായി സ്വയം കൃഷ്ണനായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, , വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള അഭിസംബോധന ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പറയുന്നു, "[ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് അദ്ദെഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, പരമോന്നതനായ കർത്താവായി അഭിസംബോധന ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ചെവിക്ക് മുകളിൽ കൈ വച്ചു". [22] എന്നിരുന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ ചൈതന്യൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പരമോന്നതനായ കർത്താവായി സ്വയം ആരാധിക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചില അവസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാർവത്രിക രൂപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രൂപ ഗോസ്വാമി, ചൈതന്യയുമായുള്ള ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം കാണിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യം രചിച്ചു:

"ഏറ്റവും മഹത്തായ അവതാരമേ, നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ശ്രീമതി രാധാരാണിയുടെ സ്വർണ്ണ നിറം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹം വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആദരവോടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്നു." [23]

ഗൗഡീയ പാരമ്പര്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഈ വീക്ഷണം തർക്കത്തിലാണെങ്കിലും, ഈ അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവായി പുരാണ സാഹിത്യത്തിലുടനീളമുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചൈതന്യയുടെ അനുയായികൾ ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. [24] [25]

ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉറവിടങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ജീവാ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഷട്-സന്ദർബങ്ങളിൽ (ദൈവത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ ആറ് പ്രബന്ധങ്ങൾ) വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു, . മറ്റു പ്രമുഖ ഗൌദിയ വൈഷ്ണവ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെഅമ്മാവനും ശ്രീ ഭക്തി-രസാമൃതസിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ധത്തിന്റെ രചയിതാവുമായ രൂപ ഗൊസ്വമി ആകുന്നു[26] കൂടാതെ ഹരി-ഭക്തിവിലസ രചയിതാവായ ,സനാതന ഗൊസ്വമി, [27] ആണ് മറ്റൊരാൾ. ശ്രീ ചമത്കാര-ചന്ദ്രിക യുടെ രചയിതാവ് [28] വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, വേദാന്ത സൂത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം രചിച്ച .ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷനൻ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റുള്ളവർ.

ആധുനിക ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സൊസൈറ്റികൾ തിരുത്തുക

 • അനന്ത വാസുദേവ് പ്രഭു, ശ്രീല ഭക്തി പ്രസാദ് പുരി (1940) സ്ഥാപിച്ച ഗൗഡിയ മിഷൻ (1940) [29]
 • ഭക്തി പ്രജ്ഞാന കേശവ ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ഗൗഡിയ വേദാന്ത സമിതി (1940) [30]
 • കുഞ്ജിബിഹാരി വിദ്യുബുസന അഥവാ ഭക്തി വിലാസ് തീർത്ഥ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഠം [31]
 • ഭക്തി രക്ഷക് ശ്രീധർ ഗോസ്വാമി (1941) സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ സരസ്വത് മഠം [32]
 • ശ്രീല ഭക്തി ദയിത മാധവ് ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ ഗ ud ഡിയ മഠം (1953) [33]
 • ഹരിദാസ് ശാസ്ത്രി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ഹരിദാസ് നിവാസ് (1965) [34]
 • എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ സ്ഥാപിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് (1966) [35]
 • ഭക്തി വൈഭവ പുരി ഗോസ്വാമി (1966) സ്ഥാപിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മിഷൻ (1966) [36]
 • പുരുഷോത്തം ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈതന്യ പ്രേമ സംസ്താന (1972) [37] ;
 • സിദ്ധസ്വരൂപാനന്ദ പരമഹംസ (ക്രിസ് ബട്ട്‌ലർ) (1977) സ്ഥാപിച്ച സയൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റിFoundation ണ്ടേഷൻ [38]
 • ഭക്തി ഹൃദയ ബോൺ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദാജി ട്രസ്റ്റ് (1979)
 • വൃന്ദ - വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ ആന്റ് സ്റ്റഡീസ് സ്ഥാപിച്ചത് പരമദ്വൈതി സ്വാമി ( അൾറിക് ഹാർലാൻ) (1984) [39]
 • തുരിയ ദാസ് മഹാസായ (1984) സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ വൈഷ്ണവ സംഘം
 • സ്വാമി ത്രിപുരാരി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈതന്യ സംഘ (1985) [40]
 • ശ്രീലഭക്തി പ്രമോദ് പുരി ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ഗോപിനാഥ ഗ ud ഡിയ മഠം (1989) [41]
 • ഭക്തി ഗ aura രവ നരസിംഗ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ നരസിംഗ ചൈതന്യ മാത ട്രസ്റ്റ് (1995) [42]
 • ഭക്തിവേദാന്ത നാരായണ ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധമായ ഭക്തി യോഗ സൊസൈറ്റി (2004) [43]
 • മഹാമണ്ഡലേശ്വർ മഹാന്ത് കൃഷ്‌ണ ബലറാം സ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ഭാഗവത് ധർമ്മ സമാജ് (1990) [44]

അവയിൽ പലതും (എല്ലാവരും അല്ല) ഗൗഡീയ മതവൃക്ഷത്തിന്റെ സ്വയംഭരണശേഷിയുള്ള ശാഖകളും 1994 ൽ സ്ഥാപിതമായ ലോക വൈഷ്ണവ അസോസിയേഷൻ -വിശ്വ വൈഷ്ണവ രാജസഭയുടെ (ഡബ്ല്യുവി‌എ - വി‌വി‌ആർ‌എസ്) അംഗങ്ങളുമാണ് . [45] [46]

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അടിക്കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുക

 1. De, Sushil K. (1942). Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal. പുറം. 703.
 2. Bryant, Edwin (2017). Bhakti yoga : tales and teachings from the Bhāgavata Purāṇa. പുറം. 650. ISBN 9780865477759.
 3. Holdrege, Barbaraga (2017). Bhakti and Embodient: fashioning divine bodies and devotional bodies in Kṛṣṇa Bhakti. ISBN 1138492450.
 4. Consciousness the Symptom of the Soul by Stephen Knapp
 5. "Bhagavad Gita 2.20". Bhagavadgitaasitis.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 28 September 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-06-17.
 6. "B-Gita 7.8". Vedabase.net. മൂലതാളിൽ നിന്നും 19 July 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-06-17.
 7. "Teachings of Lord Caitanya - Sikshashtakam". Lordcaitanya.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 3 February 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-06-17.
 8. Caitanya Caritamrita 1.10.43, 3.3.100, 3.3.176, 3.4.101, 3.7.48
 9. Buxton, Julia (17 December 2010). The Politics of Narcotic Drugs: A Survey. പുറം. 189. ISBN 1857437594.
 10. [1]
 11. [2]
 12. Sri Chaitanya Mahaprabhu "He spread the Yuga-dharma as the practice for attainment of pure love for Radha-Krishna. That process is Harinam-Sankirtan, or the congregational chanting of the Holy Names of Krishna "Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare"
 13. Benjamin E. Zeller (2010), Prophets and Protons, New York University Press,, pages 77-79
 14. Women Saints in Gaudiya Vaishnavism "The event at which this took place was the famous Kheturi festival already mentioned above, the date of which is still a matter of conjecture, but likely took place in the 1570s."
 15. śuna haridāsa ei līlā saṃgopane viśva andhakāra karibeka duṣṭa jane, Harinama Cintamani 15.108
 16. Sherbow, P.H. (2004). "AC Bhaktivedanta Swami's Preaching In The Context Of Gaudiya Vaishnavism". The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant: 139.
 17. Bryant, Ekstrand 2004, p. 130.
 18. Jalakara dasa. "The Sons of the Son: The Breakup of the Gaudiya Matha". ശേഖരിച്ചത് 5 December 2018.
 19. Bryant, Ekstrand 2004.
 20. Rosen 1994.
 21. "Bhagavata Purana 1.3.28". Srimadbhagavatam.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 23 January 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-06-17.
 22. "Teachings of Lord Chaitanya". Vedabase.net. ശേഖരിച്ചത് 2013-06-17.
 23. "Caitanya Caritamrita 2.19.53". Caitanyacaritamrta.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 14 February 2012-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-06-17.
 24. Bhagavata Purana 11.5.32 ആർക്കൈവ് കോപ്പി വേ ബാക്ക് യന്ത്രത്തിൽ നിന്നും "In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the names of Krishna. Although His complexion is not blackish, He is Krishna Himself. He is accompanied by His associates, servants, weapons and confidential companions."
 25. "Sri Chaitanya Mahaprabhu predicted". Veda.harekrsna.cz. ശേഖരിച്ചത് 2013-06-17.
 26. Sri Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu,
 27. Hari-bhakti-vilasa,
 28. Sri Camatkara-candrika,
 29. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 30. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 31. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 32. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 33. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 34. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 35. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 36. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 37. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 38. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 39. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 40. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 41. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 42. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 43. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 44. "BHAGAVAT DHARMA SAMAJ". Bhagavat Dharma Samaj (ഭാഷ: അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2019-09-28.
 45. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 46. Swami B. A. Paramadvaiti (1999). Our Family — the Gaudiya Math. A study of the expansion of Gaudiya Vaisnavism and the many branches developing around the Gaudiya Math. VRINDA The Vrindavan Institute for Vaisnava Culture and Studies. ISBN 3-927745-90-1. മൂലതാളിൽ നിന്നും 13 April 2019-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 20 December 2018.

ഗ്രന്ഥസൂചിക തിരുത്തുക

പുറംകണ്ണികൾ തിരുത്തുക

Template:Z148

ഫലകം:Chaitanya sampradayaഫലകം:Modern Gaudiya Vaishnavas

ഫലകം:Vaishnava philosophy

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗൗഡീയ_വൈഷ്ണവമതം&oldid=3971853" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്