ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കച്ചവടത്തിലൂടെയും പിടിച്ചടക്കലിലൂടെയും യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ ശക്തികളുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമാണ്. കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ

കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യാ സാമ്രാജ്യം
ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശങ്ങൾ
കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ
ഡച്ച് ഇന്ത്യ1605–1825
ഡാനിഷ് ഇന്ത്യ1620–1869
ഫ്രഞ്ച് ഇന്ത്യ1759–1954
പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യ 1510–1961
Casa da Índia1434–1833
പോർച്ചുഗീസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി1628–1633
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ 1613–1947
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി1612–1757
ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി ഭരണം1757–1857
ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്1858–1947
ബർമയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം1824–1942
1765–1947/48
ഇന്ത്യാ വിഭജനം
1947

ഇന്ത്യയും അവിടത്തെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും തേടിയുള്ള യൂറോപ്യൻ നാവികരുടെ പര്യവേഷണങ്ങൾ ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സഹായകമായി. ഈ സഞ്ചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ നിർവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗീസ് കോളനികൾ നിലവിൽ വന്നു. ഏതായാലും 1498-ൽ വാസ്കോ ഡി ഗാമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതോടെ ദീർഘകാലത്തെ അവരുടെ അന്വേഷണം സഫലമായി. പിന്നീട് ഡച്ചുകാർ ഫ്രെഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന ക്രമത്തിൽ യൂറോപ്യൻമാർ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെത്തി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊളോണിയൽ_ഇന്ത്യ&oldid=2446075" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്