പ്രാണികളെ ആഹരിക്കുന്ന മാംസബുക്കുകളായസസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും കീടഭോജി (Insectivore) എന്നുപറയുന്നു.പ്രചാരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് എന്റമോഫേജ്(Entomophage).പ്രാണീകളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെയും അങ്ങനെ വിളിക്കാം.

A robber fly eating a hoverfly

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കീടഭോജി&oldid=2420233" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്