മെയ് 3 : ശനി, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ സംഗമം
മെയ് 4 : വ്യാഴം, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ സംഗമം
മെയ് 4-5 : ഈറ്റ അക്വാറീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
മെയ് 11 : അമാവാസി
മെയ് 15 : ബുധൻ കൂടിയ പൂർവ്വ ആയതിയിൽ. സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം ബുധനെ പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാളത്തിൽ കാണാം. കാന്തിമാനം 0.3.
മെയ് 16-17 : ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, എന്നിവയുടെ സംഗമം. ഏകദേശം 2° അകലത്തിൽ ഇവയെ കാണാം.
മെയ് 26 : പൗർണ്ണമി
മെയ് 30 : ചന്ദ്രൻ, ശനി, എന്നിവയുടെ സംഗമം