ഡിസംബർ 3 : പൌർണ്ണമി
ഡിസംബർ 13,14: ജമിനീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ഡിസംബർ 18 : അമാവാസി
ഡിസംബർ 21 : ദക്ഷിണായനാന്തം
ഡിസംബർ 21,22 : ഉർസീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം