ജനുവരി 3,4 : ക്വാഡാൻഡ്രിസ് ഉൽക്കാവർഷം
ജനുവരി 10 : അമാവാസി
ജനുവരി 11 : ഉത്രാടം ഞാറ്റുവേലാരംഭം
ജനുവരി 14 : മകരരവിസംക്രമം
ജനുവരി 24 : പൗർണ്ണമി
തിരുവോണം ഞാറ്റുവേലാരംഭം