ഏപ്രിൽ 7: അമാവാസി
ഏപ്രിൽ 18: ബുധൻ ഏറ്റവും കൂടിയ കിഴക്കൻ എലോംഗേഷനിൽ.
ഏപ്രിൽ 22,23: ലൈറീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം.
ഏപ്രിൽ 22: പൗർണ്ണമി.