നവംബർ 5,6 : ടൗറീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
നവംബർ 7 : വിശാഖം ഞാറ്റുവേലാരംഭം
നവംബർ 11 : അമാവാസി
നവംബർ 18 : വൃശ്ചിക രവിസംക്രമം
നവംബർ 17,18 : ലിയോണിഡ് ഉൽക്കാവർഷം
നവംബർ 20 : അനിഴം ഞാറ്റുവേലാരംഭം
നവംബർ 25 : പൗർണ്ണമി