4 ജനവരി 2011 - ക്വാഡ്രാന്റിഡ് ഉൽക്കാവർഷം
4 ജനവരി 2011 - ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം
4 ജനവരി 2011 - അമാവാസി
20 ജനവരി 2011 - പൗർണ്ണമി