ക്രിക്കറ്റ് കവാടത്തിൽ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള താളാണിത്. ഒരോ ആഴ്ചയിലേയ്ക്കു വേണ്ടിയും അതാത് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ചുവന്ന കണ്ണി ഞെക്കി ചിത്രം ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാകണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സം‌വാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ചിത്രങ്ങൾക്കായുള്ള അഭിപ്രായ സമന്വയം ഇവിടെ നടക്കുന്നു.

ഈ ആഴ്ചയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം തിരുത്തുക

കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/ചിത്രം/2023 ആഴ്ച 49
താൾ
2023 ലെ 49 മത്തെ ആഴ്ച

2010 ലെ ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ 2010
ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31


32

 
33

 
34

 
35


36

 
37

 
38

 
39

 
40


 41


 42


 43


 44


 45


 46


47


 48


49


50


51


52


53


54


55


56