എത്‌നോഗ്രാഫിയുടെ ദേശീയ മ്യൂസിയം

പോളണ്ടിലെ വാർ‌സയിലെ എത്‌നോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു മ്യൂസിയമാണ് എത്‌നോഗ്രാഫിയുടെ ദേശീയ മ്യൂസിയം.1888ൽ ഇത് നിലവിൽവന്നു.പോളണ്ട്, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഓഷ്യാനിയ, ലാറ്റിൻ, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ, നാടോടി കലകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, കരകൌശല വസ്തുക്കൾ, ശിൽപങ്ങൾ, പെയിന്റിംഗുകൾ, മറ്റ് കലകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇതിലെ ശേഖരം.മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരം എക്സിബിഷൻ വിഭാഗം, ഒരു ലൈബ്രറി, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് കം ഫിലിം റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റുഡിയോ, മ്യൂസിയത്തിന്റെ ശേഖരങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ശേഖരം, താൽക്കാലിക എക്സിബിഷനുകൾ, ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നു.