വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിച്ചതിനു നന്ദി. താങ്കളുടെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. താങ്കളുടെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി എഴുത്തുകളരി ഉപയോഗിക്കുക.വിക്കിപീഡിയ താങ്കളുടെ തുടർന്നുള്ള സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.താങ്കൾ സ്വാഗതം താൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി അവിടം ഒന്നു സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി.


Ruy Pugliesi 12:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


ഇതുവരെ അംഗത്വം എടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നിലവിലുള്ള അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവിന്റെ സം‌വാദം താളാണിത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അക്കരൂപത്തിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ഐ.പി. വിലാസം പല ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവാം. താങ്കൾ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കളുമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ദയവായി ഒരു അംഗത്വമെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.