അമല

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

അമല എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്:

Wiktionary
അമല എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമല&oldid=2401731" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്